Hãy gia nhập cùng các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới trong chương trình lãnh đạo này nhằm phát triển các kỹ năng và công cụ cần thiết để tăng cường bình đẳng giới, sự đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc.

Tăng cường bình đẳng giới tại nơi làm việc đã trở thành ưu tiên của các tổ chức trên khắp thế giới và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự đa dạng về giới tính có mối tương quan với hiệu suất được cải thiện của công ty. Ngày nay, hầu hết các tổ chức đều đang nỗ lực để tuyển dụng và giữ chân nhiều phụ nữ hơn nhằm nâng cao năng suất, tạo khả năng ứng phó linh hoạt cũng như nâng cao thương hiệu và danh tiếng. Tăng cường bình đẳng giới tại nơi làm việc đòi hỏi sự cam kết của cả tổ chức và các cá nhân. Các tổ chức phải giải quyết rào cản trong cơ cấu gây ra mất bình đẳng giới, đồng thời các cá nhân cũng phải có được kiến thức, công cụ và hành vi đã được biết là có thể thúc đẩy sự hòa nhập giới tính tại nơi làm việc.

Chương Trình Thúc Đẩy Bình Đẳng Giới trong Lực Lượng Lao Động là chương trình kéo dài sáu tháng, trong đó có sự đánh giá về bình đẳng giới của tổ chức, một khóa học trực tuyến dài bảy tuần về tự đánh giá và bốn tháng huấn luyện về quản lý thay đổi. Chương trình trang bị cho người quản lý trở thành nhân tố tạo ra thay đổi trong tổ chức bằng cách phát triển các kỹ năng cần thiết để:

  • Xác định mức độ bất bình đẳng giới trong tổ chức.
  • Xây dựng một tình huống trong doanh nghiệp thể hiện được lợi ích mà bình đẳng giới sẽ mang lại cho lợi nhuận sau cùng của tổ chức.
  • Triển khai hành động có mục tiêu, hữu hình và có chiến lược, căn cứ trên đánh giá, để tăng cường bình đẳng giới trong tổ chức.
  • Tăng cường kỹ năng lãnh đạo và quản lý thay đổi cũng như tạo ảnh hưởng nhiều hơn trong việc xây dựng một nơi làm việc bình đẳng và đa dạng.
  • Thực sự thu hút được các nhà lãnh đạo nam và nữ khác trong tổ chức hỗ trợ cho quá trình thay đổi như mong muốn.