Flag of Vietnam

Tools, Guidelines, and Templates for USAID Partners

Language: English | Vietnamese

Speeches Shim

ONLINE TRAINING SERIES: HOW TO WORK WITH USAID

GENDER

MONITORING AND EVALUATION (M&E)

PARTICIPANT TRAINING AND EXCHANGES

OUTREACH AND COMMUNICATIONS

RESOURCES ON PROJECT APPROVAL IN VIETNAM

This video is a step-by-step guide for newly awarded Implementing Partners seeking Government of Vietnam Project Approval. This guidance is in line with Decree 56 on Official Development Assistance issued in May 2020. Detailed tools and resources, including the Project Document template, can be found here: https://www.usaid.gov/vietnam/tools-usaid-partners
---
Video này là hướng dẫn từng bước cho Đối tác thực hiện mới trong quá trình xin phê duyệt Dự án của Chính phủ Việt Nam. Hướng dẫn này được xây dựng dựa theo Nghị định 56 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành tháng 5 năm 2020. Vui lòng xem các tài liệu chi tiết, bao gồm mẫu Văn kiện Dự án, tại đây: https://www.usaid.gov/vietnam/tools-usaid-partners

Last updated: September 30, 2022

Share This Page