Fact Sheets

The goal of WFD is to create a competitive, demand-driven workforce development system that leads to increased private sector employment – especially for women, youth and those living at or below the poverty line. The project focuses on six governorates: Amman/East Amman, Zarqa, Irbid, Tafilah, Ma'an and Aqaba. WFD is in the process of establishing three regional offices that will work directly with local authorities and businesses to fully support sustainable vocational and technical training that leads to jobs in the private sector.

USAID LENS is a five-year project encouraging the long-term economic growth and development potential of underserved communities by combining local economic development efforts with private sector initiatives.

USAID's Sustainable Cultural Heritage through Engagement of Local Communities Project (SCHEP) aims to enable communities to preserve cultural heritage resources and market them to both international and domestic visitors. This is achieved through site development projects that engage communities in preserving, managing, and promoting these sites in a manner that ensures their viability as long-term resources.

USAID, in partnership with the Overseas Private Investment Corporation (OPIC), established the Jordan Loan Guarantee Facility (JLGF), an inclusive finance activity that is improving access to finance for SMEs in Jordan.   JLGF provides partial loan guarantees and technical assistance to mobilize bank financing for creditworthy but previously underserved SMEs. 

The USAID-funded Jordan Fiscal Reform Bridge Activity (JFRBA) supports the Government of Jordan's (GoJ) economic reform efforts by strengthening fiscal policy formulation, implementation, and public financial management (PFM). JFRBA’s technical assistance focuses on helping the GoJ improve performance in public spending and administration of public resources. enhancing accountability and transparency, increasing revenue generation through sound tax policies and tax administration, developing public private partnership capacity, and facilitating trade across borders.

The USAID Jordan Competitiveness Program (USAID JCP) is designed to advance competitiveness in select knowledge economy sectors and, in doing so, generate employment, foreign direct investment and exports.  Learning from the successes of past programs and their limitations, USAID JCP is taking a more focused approach across fewer sectors to create a real competitive advantage for Jordan.

The Jordan Communication, Advocacy and Policy (J-CAP) activity is a five-year (2014-2019) USAID-funded activity that works to increase demand for family planning and reproductive health (FP/RH) services. This is accomplished by implementing social and behavior change communication interventions and enabling a more supportive policy environment. This will help ensure a healthy future for Jordanian families and progress toward Jordan’s national development goals.

USAID-i ka zhvilluar një garanci të portofolit të kredive e cila ka për qëllim rritjen e qasjes në huadhënje për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë, përgjatë zingjirëve bujqësor të vlerës si dhe për ndërmarrjet startuese në të gjithë sektorët. Këto garanca i nxisin bankat që t’u japin kredi ndërmarrjeve startuese dhe agrobizneseve, sidomos ndërmarrësve të rinj dhe fermerëve të cilët përndryshe do ta kishin të vështirë apo edhe të pamundur që të sigurojnë financim dhe të dëshmojnë profitabilitetin e tyre potencial në këta setorë. USAID-i gjithashtu po punon për të ndihmuar edhe sektorin financiar të Kosovës në sjelljen e produkteve të reja që do t’u përshtaten nevojave specifike të ndërmarrjeve startuese dhe bizneseve bujqësore.

Ky projekt është përpiluar për të zëvendësuar sistemet shumëfish të tepërta dhe joefikase veterinare dhe fitosanitare të Agjencisë Kosovare të Ushqimit dhe Veterinës (AUVK) me një sitem të ri, të unifikuar që do të sigurojë shkëmbim më të mirë të informacionit dhe përgjimin e produkteve shtazore dhe bimore. 

Rezultati i aktivitetit do të ketë një ndikim pozitiv në tregtinë ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me qarkullimin më të lehtë dhe më të sigurt të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore.

Ovaj projekat  je osmišljen da namnožene, suvišne i neefikasne  veterinarske  i  fitosanitarne sisteme Kosovske agencije za hranu i veterinarstvo  (KAHV)  zameni novim, objedinjenim sistemom koji će osigurati bolju razmenu informacija i presretanje životinjskih i biljnih proizvoda. 

Ishod  aktivnosti  će imati pozitivan uticaj na međunarodnu trgovinu, posebno u odnosu na lakše i bezbednije kretanje roba životinjskog i  biljnog porekla.

Pages

Last updated: May 25, 2018

Share This Page