Flag of Vietnam

Tờ thông tin giới thiệu về các chương trình

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Bình đẳng giới và Nâng cao vị thế của phụ nữ
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Bền vững
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Giáo dục đại học
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Biến đổi khí hậu toàn cầu
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Xử lý Môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
(Bản tiếng Anh - Bản tiếng Việt)

Chương trình HIV/AIDS 
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Cúm gia cầm và đại dịch
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Chương trình Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])


Cuộc thi Imagine Cup Vietnam 2015

Các chủ đề phát triển
(Bản tiếng Anh [PDF] - Bản tiếng Việt [PDF])

Last updated: December 10, 2015

Share This Page