Ngôn ngữ

2021 - 2026 |ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: ĐẠI HỌC INDIANA | NGÂN SÁCH DỰ TRÙ: 14.200.000 ĐÔ LA

Trước đây, các sinh viên tốt nghiệp đại học đều được đào tạo nặng về lý thuyết, tuy nhiên các em cần nhiều kỹ năng thực tế hơn. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp đại học cần được trang bị đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày nay. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật vào năm 2018 nhằm đổi mới giáo dục đại học. Thông qua dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học thực hiện cùng ba đại học lớn hàng đầu của Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ thúc đẩy cải cách nhằm nâng cao chất lượng và tính phù hợp với yêu cầu thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững của quốc gia.

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Quan hệ đối tác này sẽ giúp thiết lập các hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ hiệu quả và hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý để cải thiện hoạt động và công tác quản trị đại học.

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Trong khuôn khổ dự án, các giảng viên sẽ được đào tạo về thiết kế khóa học hiện đại và số hóa chương trình giảng dạy để tăng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên kiến thức chất lượng cao. Dự án cũng hỗ trợ thúc đẩy mạng lưới giảng viên giữa các trường đại học nhằm khuyến khích hợp tác và học hỏi lẫn nhau.

THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Dự án hỗ trợ tăng cường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động trao đổi và đào tạo giảng viên, hợp tác với khu vực tư nhân, các chương trình trao đổi học giả, hội nghị và hội thảo, đồng thời điều chỉnh các hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu kinh tế và xã hội của đất nước.

TÁC ĐỘNG

Dự kiến khi dự án kết thúc, ba đại học đối tác sẽ trở thành những hình mẫu giáo dục đại học hiện đại, trang bị cho hơn 200.000 sinh viên hành trang để phát triển trong một thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

Dự án hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng.

Share This Page