Ngôn ngữ

2021 - 2026 | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (WWF) | NGÂN SÁCH DỰ TRÙ: 15.000.000 ĐÔ LA

Việt Nam là điểm đến, thị trường cung cấp và địa bàn trung chuyển của nạn buôn bán các loài động vật hoang dã trái pháp luật. Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ giúp Việt Nam giải quyết tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Dự án hỗ trợ bảo vệ các loài có nguy cơ bị buôn bán trái pháp luật vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và voi châu Á, tê tê cũng như các loài động vật thường xuyên bị săn bắt trộm, buôn bán trong nước và quốc tế như các loài linh trưởng, hoẵng và các loài mèo lớn. 

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG

Dự án huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp trung ương, cấp tỉnh, khu vực tư nhân, các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm tăng cường cam kết và hành động kịp thời để thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT 

Dự án tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực thi pháp luật nhằm nâng cao năng lực phát hiện các vụ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật, có cơ chế khuyến khích và ghi nhận đối với những cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật có những hành động hiệu quả trong công tác chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Dự án hỗ trợ tăng cường hợp tác liên ngành và xác định các lỗ hổng trong hệ thống pháp luật cũng như những cải cách cần thiết để tăng cường thực thi hiệu quả hơn.

GIẢM NHU CẦU TIÊU THỤ 

Dự án triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong nước và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật.

TÁC ĐỘNG

Dự án vận động sự cam kết của 75 cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp cùng với 25 cán bộ lãnh đạo nhằm thực thi các chính sách về chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; đào tạo, tập huấn cho 2.500 cán bộ các cơ quan thực thi và quản lý về chiến lược và kỹ năng phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã, tăng cường hợp tác liên ngành và góp phần giảm 30% tình trạng tiêu thụ trái pháp luật các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã mục tiêu tại Việt Nam.

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

Dự án triển khai trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào những nơi mà các loài động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã bị buôn bán và tiêu thụ trái pháp luật như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh biên giới.

Share This Page