Flag of Vietnam

Xử lý môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
CDM Smith

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý hoàn tất việc xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại ở sân bay sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 2010, USAID hoàn thành đánh giá môi trường tại sân bay Đà Nẵng nhằm ước tính khối lượng đất, bùn nhiễm dioxin tại sân bay và đánh giá một số công nghệ xử lý dioxin. Năm 2011, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam (BQP) cùng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin và qua đó loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho cộng đồng xung quanh, đồng thời phát triển năng lực cho phía Việt Nam để có thể thực hiện các hoạt động đánh giá và xử lý ô nhiễm môi trường.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Dự án Xử lý Môi trường tại sân bay Đà Nẵng áp dụng cả hai phương pháp xử lý là khử hấp thu nhiệt và lưu chứa. Công nghệ khử hấp thu nhiệt gồm 3 bước chính: xây dựng kết cấu mố kín, nổi trên mặt đất; đào đất, bùn nhiễm dioxin và đưa vào mố; và nung nóng bùn đất tới nhiệt độ cao (tối thiểu 335ºC) để tiêu hủy dioxin. Sau xử lý, đất và bùn này được xét nghiệm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý được Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Sau đó, bùn đất đã qua xử lý được làm nguội, chuyển ra khỏi mố và được sử dụng làm đất san lấp phục vụ cho việc mở rộng sân bay Đà Nẵng. Ngoài quá trình xử lý khử hấp thu nhiệt, USAID và BQP cũng đã gần hoàn thành chôn lấp khoảng 60.000 mét khối bùn ô nhiễm dioxin ở nồng độ thấp. USAID, BQP và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã thống nhất rằng lưu chứa khối lượng bùn này là biện pháp phù hợp để ngăn chặn tác động lâu dài đến sức khỏe con người và môi trường. 

ĐẢM BẢO VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tất cả các hoạt động xử lý được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi khu vực quân sự của sân bay Đà Nẵng. Dự án thực hiện các biện pháp để đảm bảo đất, bùn, bụi và chất thải sẽ không phát tán ra bên ngoài công trường dự án. Dự án cũng tuân thủ các thông lệ quốc tế về làm việc an toàn trong những khu vực xử lý chất độc hại khi thực hiện tất cả các hoạt động xử lý, gồm giám sát công nhân và tập huấn về sức khỏe và an toàn. Dự án đã đạt được mốc một triệu giờ làm việc không có tai nạn thông qua hơn 20.000 giờ tập huấn cho công nhân, xây dựng năng lực bền vững cho công nhân địa phương về những thông lệ tốt nhất trong quá trình xây dựng.

KẾT QUẢ

Tháng 5/2015, USAID và BQP đã khẳng định kết quả xử lý thành công khoảng 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin. Chính phủ Việt Nam đã chính thức nhận lại phần đất và mặt bằng đã được xử lý giai đoạn đầu tiên vào tháng 5/2016. Giai đoạn hai cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng đã hoàn thành vào 6/2017 với gần 50.000 mét khối bùn đất nhiễm dioxin được xử lý thành công và cũng sẽ được sân bay tái sử dụng. USAID dự kiến sẽ hoàn trả toàn bộ mặt bằng và kết thúc dự án vào cuối năm 2018.

Video giới thiệu dự án

 
Các chuyên mục thông tin về dự án:

Last updated: May 13, 2020

Share This Page