Flag of Vietnam

Xử lý môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
CDM Smith

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý hoàn thành việc tẩy sạch môi trường tại Sân bay Đà Nẵng, nơi có nồng độ dioxin cao còn tồn dư từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, USAID đã hoàn thành báo cáo đánh giá môi trường vào tháng 6/2010 và sau đó là thiết kế kỹ thuật cho các hoạt động xử lý. Chính phủ Việt Nam cũng đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Việt Nam và hoàn thành công tác rà phá bom mìn tại hiện trường thực hiện dự án trong Sân bay Đà Nẵng năm 2011.

Dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ, tháng 8/2012, Chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bắt đầu triển khai dự án xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng với mục tiêu tẩy sạch ô nhiễm dioxin và cuối cùng là loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho cộng đồng xung quanh đồng thời phát triển năng lực của Việt Nam để thực hiện các hoạt động đánh giá và xử lý môi trường.

Tháng 5/2015, việc xử lý thành công giai đoạn I (trong quá trình gồm 2 giai đoạn) bao gồm 45.000 mét khối đất ô nhiễm dioxin đã được khẳng định. Giai đoạn II nhằm xử lý xấp xỉ 45.000 mét khối đất ô nhiễm dioxin còn lại sẽ được tiến hành trong năm 2016-2017.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius kiểm tra đất đã được xử lý tại Sân bay Đà Nẵng ngày 03/05/2016.
USAID/Vietnam
Các chuyên mục thông tin về dự án:

Last updated: August 01, 2016

Share This Page