Flag of Vietnam

Xử lý môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Chuẩn bị mặt bằng Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.
Chuẩn bị mặt bằng Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.
Richard Nyberg/USAID

Với sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam và các đối tác tài trợ khác, USAID hỗ trợ xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, nơi chất da cam được lưu trữ trong chiến tranh Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, USAID đã hoàn thành báo cáo đánh giá môi trường tháng 6/2010 đồng thời hoàn thành thiết kế kỹ thuật cho các hoạt động xử lý. Chính phủ Việt Nam cũng đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Việt Nam và hoàn thành công tác rà phá bom mìn tại hiện trường thực hiện dự án trong Sân bay Đà Nẵng. Dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ, tháng 8/2012, Chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bắt đầu triển khai dự án xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng và đang hợp tác thực hiện báo cáo đánh giá môi trường tại Sân bay Biên Hòa. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết giúp nâng cao năng lực của Việt Nam để có thể xử lý môi trường tại các địa điểm khác ngoài Sân bay Đà Nẵng.


Các chuyên mục thông tin về dự án:

Last updated: December 10, 2015

Share This Page