Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

UNAPREĐENA ODGOVORNOST KLJUČNIH DEMORATSKIH INSTITUCIJA 

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

USAID Projekat vladavine prava

USAID Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat u vrednosti od 9,8 miliona dolara koji podržava reforme u pravosuđu kako bi građani Srbije imali blagovremeni pristup pravdi.

USAID Projekat za unapređenje medijskog okruženja 

USAID-ov Projekat za jačanje sistema u oblasti medija je četvorogodišnji projekat u vrednosti od 6,4 miliona dolara koji pruža podršku akterima u okviru medijskih sistema u cilju unapređenja regulatornog i tržišnog okvira za rad medija.

Projekat za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu 

Od leta 2015. kroz Srbiju je prošlo više od million migranata. Sa zatvaranjem “balkanske rute” u jesen 2016. oko 8.000 migranata bilo je prinuđeno da ostane u Srbiji na duže.

Obzirom da je migantska kriza opteretila opštinsku infrastrukturu i resurse, USAID je pokrenuo Projekat za jačanje kapaciteta loklane zajednice za reagovanje na migrantsku krizu. Projekat vredan 1,3 miliona dolara, tokom 18 meseci radi sa opštinama u Srbiji koje su najviše pogođene migrantskom krizom i pomaže im da se sa njenim efektima izbore. 

Za više informacija posetite: http://www.rs.undp.org

Last updated: December 12, 2017

Share This Page