Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

JAČANJE DEMOKRATSKIH STRUKTURA

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

Program za reform pravosuđa i odgovornu vlast

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu. 

Za više informacija, posetite: http://www.jrga.org/

Projekat stimulativnog okruženja za civilno društvo

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom osnovana je 2011. u cilju pružanja podrške dijalogu između Vlade Srbije i organizacija civilnog društva (OCD).  Kancelarija radi na stvaranju okruženja koje bi bilo stimulativno za civilno društvo. Osim toga, radi na unapređenju transparentnosti finansiranja OCD od strane nacionalnih i lokalnih vlasti kao i na koordinaciji napora Vlade Srbije i civilnog društva. 

Februara 2014. USAID je sa Kancelarijom potpisao sporazum o direktnoj saradnji između dve vlade, čime je započet Projekat stimulativnog okruženja za civilno društvo. 

Za više informacija, posetite: www.civilnodrustvo.gov.rs

DIREKTNO FINANSIRANJE:

Divac omladinski fondovi

Divac omladinski fondovi 2.0 je dvogodišnji projekat koji se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Program je namenjen osnaživanju mladih za zastupanje u oblasti mobilizacije lokalnih resursa kao i učešća mladih u izradi politika na lokalnom nivou. Ovaj projekat se nastavlja na rezultate koje je postigao prethodni projekat Divac omladinskih fondova koji je takođe podržao USAID. 

Za više informacija posetite: www.fondacijadivac.org

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji 

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Projekat ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izabranim predstavnicima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i da stvori prilike da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.

Za više informacija posetite http://www.cesid.org

Projekat Stvar izbora 

Stvar izbora je dvogodišnji projekat koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža od 16 organizacija civilnog društva sa sedištem na jugu Srbije. Projekat podržava veću uključenost javnosti u demokratskim i izbornim procesima i zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika. Takođe ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti reprezentativnosti građana u demokratskom društvu i podršku učešću građana i njihov aktivizam u vršenju vlasti.  

Za više informacija posetite http://www.decentralizacija.org.rs

Inicijativa Otvoreni Parlament 

Kako bi zakonodavna tela bila delotvorna, moraju da ih čine zakonodavci koji su povezani sa svojim glasačima. Osim toga, njihovi glasači moraju da imaju način i kanal da o svojim stavovima obaveštavaju svoje izabrane predstavnike. Inicijativa Otvoreni Parlament je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Cilj projekta je uspostavljanje i jačanje veza između Skupštine Srbije, građana Srbije i organizacija civilnog društva u Srbiji (OCD). Unapređenjem transparentnosti i odnosa sa javnošću Skupštine, ovaj projekat će omogućiti više prilika da se o politikama i odlukama vlade debatuje, razgovara, i da budu predmet analize javnosti.  

Za više informacija posetite http://www.crta.rs; www.otvoreniparlament.rs

Filantropija za lokalne zajednice   

Nastavljajući prethodne uspešne inicijative, Filantropija za lokalne zajednice je dvogodišnji projekat koji sprovodi Trag Fondacija, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ciljevi projekta su unapređenje učešća građana u lokalnim zajednicama i promocija lokalne filantropije širom Srbije. Kako bi postigao ove ciljeve, projekat će pomagati OCD u Srbiji da unaprede direktan kontakt sa lokalnim zajednicama, da diversifikuju izvore finansiranja i da daju doprinos razvoju lokalne filantropije- što je pitanje od velike važnosti kako bi se obezbedila održivost organizacija civilnog društva u zemlji. 

Za više informacija posetite www.tragfondacija.org

Projekat ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji

Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Smart Kolektiv, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta OCD radi  uspostavljanja partnerstva sa organizacijama iz drugih sektora, kako bi se angažovale u oblasti socijalnog preduzetništva i diversifikovale svoje izvore finansiranja. U isto vreme, projekat će raditi sa poslovnom zajednicom na unapređenju njene saradnje sa OCD i na promociji inovativnih filantropskih mehanizama i korporativne društvene odgovornosti. 

Za više informacija posetite www.smartkolektiv.org

Akademija ženskog liderstva

Akademija ženskog liderstva je dvogodišnji projekat koji realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost. Akademija podržava žene lidere u naporima da povećaju učešće žena u lokalnim samoupravama i u promovisanju pitanja rodne ravnopravnosti.  

Za više informacija posetite http://www.bfpe.org/en/

Last updated: January 29, 2016

Share This Page