Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

UNAPREĐENA ODGOVORNOST KLJUČNIH DEMORATSKIH INSTITUCIJA 

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

USAID Projekat vladavine prava

Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat vredan 9,8 miliona dolara, koji podržava reforme u pravosuđu koje omogućavaju blagovremenu pravdu za građane Srbije. Projekat sarađuje sa sudovima, javnim izvršiteljima i državnim pravobranilaštvom kako bi unapredio efikasnost pravosuđa, transparentnost i pristup pravdi.  

Za više informacija posetite: hppt://www.rolps.org

USAID Projekat za odgovornu vlast

Projekat za odgovornu vlast je četvorogodišnji projekat vredan 8,5 miliona dolara, koji zajedno sa partnerima iz Srbije radi na unapređenju odogovrnosti lokalne i nacionalne vlasti.

Last updated: March 29, 2019

Share This Page