Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

JAČANJE DEMOKRATSKIH STRUKTURA

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

Program za reform pravosuđa i odgovornu vlast

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu. 

Za više informacija, posetite: http://www.jrga.org/

DIREKTNO FINANSIRANJE:

Divac omladinski fondovi

Divac omladinski fondovi 2.0 je dvogodišnji projekat koji se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Program je namenjen osnaživanju mladih za zastupanje u oblasti mobilizacije lokalnih resursa kao i učešća mladih u izradi politika na lokalnom nivou. Ovaj projekat se nastavlja na rezultate koje je postigao prethodni projekat Divac omladinskih fondova koji je takođe podržao USAID. 

Za više informacija posetite: www.fondacijadivac.org

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji 

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Projekat ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izabranim predstavnicima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i da stvori prilike da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.

Za više informacija posetite http://www.cesid.org

Projekat Stvar izbora 

Stvar izbora je dvogodišnji projekat koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža od 16 organizacija civilnog društva sa sedištem na jugu Srbije. Projekat podržava veću uključenost javnosti u demokratskim i izbornim procesima i zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika. Takođe ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti reprezentativnosti građana u demokratskom društvu i podršku učešću građana i njihov aktivizam u vršenju vlasti.  

Za više informacija posetite http://www.decentralizacija.org.rs

Inicijativa Otvoreni Parlament 

Kako bi zakonodavna tela bila delotvorna, moraju da ih čine zakonodavci koji su povezani sa svojim glasačima. Osim toga, njihovi glasači moraju da imaju način i kanal da o svojim stavovima obaveštavaju svoje izabrane predstavnike. Inicijativa Otvoreni Parlament je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Cilj projekta je uspostavljanje i jačanje veza između Skupštine Srbije, građana Srbije i organizacija civilnog društva u Srbiji (OCD). Unapređenjem transparentnosti i odnosa sa javnošću Skupštine, ovaj projekat će omogućiti više prilika da se o politikama i odlukama vlade debatuje, razgovara, i da budu predmet analize javnosti.  

Za više informacija posetite http://www.crta.rs; www.otvoreniparlament.rs

Filantropija za lokalne zajednice   

Nastavljajući prethodne uspešne inicijative, Filantropija za lokalne zajednice je dvogodišnji projekat koji sprovodi Trag Fondacija, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ciljevi projekta su unapređenje učešća građana u lokalnim zajednicama i promocija lokalne filantropije širom Srbije. Kako bi postigao ove ciljeve, projekat će pomagati OCD u Srbiji da unaprede direktan kontakt sa lokalnim zajednicama, da diversifikuju izvore finansiranja i da daju doprinos razvoju lokalne filantropije- što je pitanje od velike važnosti kako bi se obezbedila održivost organizacija civilnog društva u zemlji. 

Za više informacija posetite www.tragfondacija.org

Projekat ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji

Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Smart Kolektiv, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta OCD radi  uspostavljanja partnerstva sa organizacijama iz drugih sektora, kako bi se angažovale u oblasti socijalnog preduzetništva i diversifikovale svoje izvore finansiranja. U isto vreme, projekat će raditi sa poslovnom zajednicom na unapređenju njene saradnje sa OCD i na promociji inovativnih filantropskih mehanizama i korporativne društvene odgovornosti. 

Za više informacija posetite www.smartkolektiv.org

Akademija ženskog liderstva

Akademija ženskog liderstva je dvogodišnji projekat koji realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost. Akademija podržava žene lidere u naporima da povećaju učešće žena u lokalnim samoupravama i u promovisanju pitanja rodne ravnopravnosti.  

Za više informacija posetite http://www.bfpe.org/en/

Projekat podrške Pravosudnoj akademiji

USAID podržava ključne reforme neophodne za pristupanje Srbije EU. Projekat podrške Pravosudnoj akademiji za vladavinu prava, koji sprovodi Pravosudna akademija, je dvogodišnja incijativa vredna 500.000 dolara koja ima za cilj jačanje upravljačkih i programskih kapaciteta Pravosudne akademije. Osnovna uloga Pravosudne akademije je da unapredi profesionalni, nezavisni, objektivni i efiksni učinak sudija i tužilaca kao i administrativnog osoblja. 

Za više informacija posetite http://www.pars.rs/

Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva 

USAID sarađuje sa sudovima i drugim pravosudnim institucijama na jačanju vladavine prava u Srbiji. Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva je dvogodišnja inicijativa, vredna 500.000 dolara koja ima za cilj razvoj administrativnih i tehničkih kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS), tela koje je zaduženo za upravljanje pravosuđem u Srbiji i unapređenje vršenja pravde. 

Za više informacija posetite http://www.4digitsconsulting.com/

Projekat jačanja političkog učešća osoba sa invaliditetom 

USAID podržava projekte koji imaju za cilj izgradnju inkluzivnijeg društva kao i unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Projekat jačanja političkog učešća osoba sa invaliditetom je 18-mesečna inicijativa u vrednosti od 296.250 dolara koja ima za cilj da unapredi učešće u političkom životu osoba sa invaliditetom. Veće učešće osoba sa invaliditetom dovešće do većeg poštovanja i zaštite ljudskih prava, unaprediće socijalnu inkluziju i pomoćiće Vladi Srbije da bolje odogovori na potrebe građana.   

Za više informacija posetite http://www.cilsrbija.org

Projekat Igrajmo zajedno 

USAID podržava projekte posvećene izgradnji inkluzivnijeg društva i unapređenju prava osoba sa invaliditetom. Projekat Igrajmo zajedno je dvogodišnja inicijativa vredna 249.815 dolara koja ima za cilj da mladima sa i bez intelektualne ometenosti omogući da rade zajedno i da kreiraju socijalno inkluzivne zajednice.  

Za više informacija posetite http://www.specijalnaolimpijada.com/

Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika 

Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika je jednogodišnji projekat koji sprovodi koalicija organizacija civilnog društva (OCD) koju predvodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).  Projekat ima za cilj da pomogne da građani bliže komuniciraju sa kandidatima i izabranim zvaničnicima o pitanjima od javnog značaja.

Projekat sarađuje sa Fondacijom Trag, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NCD), Fondacijom Slavko Ćuruvija (SCF) i 20 drugih OCD kako bi inspirisali građane da se angažuju tokom kreiranja politika kroz otvorene diskusije zasnovane na činjenicama i dokazima.  

Za više informacija posetite http://www.crta.rs/

Projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu

Projekat podrške lokalnim zajednicama u odogovoru na izbegličku krizu je 18-mesečni projekat koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ovaj projekat radi na unapređenju kapaciteta odabranih lokalnih samouprava, volonterskih organizacija i organizacija civilnog društva da odgovore na trenutnu izbegličku krizu u Evropi.  Svojim dizajnom projekat nastoji da pomogne opštinama da razviju strategije i strukture koje će im pomoći u slučajevima budućih prirodnih nepogoda i kriza uzrokovanim ljudskim faktorom.

Projekat se sprovodi u sledećim mestima: Adaševci, Šid, Preševo, Krnjača, Principovac, Tutin, Sjenica, i Dimitrovgrad.  Ova mesta se mogu menjati u zavisnosti od kretanja izbeglica.

Za više informacija posetite  www.fondacijadivac.org

 

Last updated: July 20, 2017

Share This Page