Jezik

USAID-ovi programi imaju za cilj da pomognu napore Srbije da sprovede reforme na svom putu ka pridruženju EU. 

USAID pomaže Srbiji da svoje institucije ojača i učini ih odgovornijim prema građanima. Aktivnosti USAID-a rade na jačanju vladavine prava u Srbiji unapređenjem nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti pravosuđa. Programi u oblasti borbe protiv korupcije  rade na unapređenju kapaciteta nezavisnih agencija kako bi vršile svoj mandat, pomažu lokalnim vlastima da usvoje transparentniju praksu i ohrabruju donošenje presuda u predmetima koji se tiču korupcije. Podrška USAID-a organizacijama civilnog društva (OCD) jača njihovu održivost, povećava njihovu sposobnost da predstave probleme građana i širi njihove kapacitete da utiču na promene. USAID takođe podržava napore za promociju nezavisnosti medija.

Privreda Srbije suočava se sa kritičnim preprekama za rast. Potrebno je dalje unapređenje poslovnog okruženja kako bi se privukle investicije i otvorila nova radna mesta. Potrebno je da privatni sektor unapredi svoju sposobnost da se nadmeće na regionalnim i međunarodnim tržištima. USAID radi sa odabranim partnerima iz vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na sprovođenju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju i koje će od Srbije napraviti zemlju povoljniju za poslovanje. Aktivnosti USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja USAID pomažu preduzećima u Srbiji da usvoje novu praksu kako bi postala inovativnija i konkurentnija. U sektoru prerade hrane, USAID radi sa raznim lancima vrednosti i podržava strukture koje će ojačati sistem koji će doprineti većoj konkurentnosti, prodaji i izvozu- što će kreirati model koji se može preslikati na druge oblasti privrede Srbije. Kako na regulatornom nivou tako i na nivou preduzeća, USAID radi na povećanju raznovrsnosti i dostupnosti finansijskih proizvoda kao in a sposobnosti privatnog sektora da tim proizvodima dobije pristup.