Flag of Serbia

Ekonomski rast i trgovina

Language: English | Serbian

Privreda Srbije ograničena je kako ekonomskom krizom u EU tako i postojanjem prepreka za rast. Potrebno je unaprediti poslovno okruženje kako bi se stimulisao rast. Privatni sektor mora da unapredi svoju sposobnost da bude konkurentan na međunarodnim tržištima, i potrebno je otvoriti više radnih mesta kako bi se smanjila visoka stopa nezaposlenosti, posebno u ranjivim zajednicama. USAID radi sa odabranim partnerima, kao što su državne institucije, nevladine organizacije, međunarodni donatori i druge američke agencije kako bi se sprovele ekonomske reforme koje bi doprinele ekonomskom rastu, jačanju kapaciteta opština da podstiču lokalni ekonomski razvoj zadovoljavanjem potreba firmi i tržišta, kao i unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, pre svega u ekonomski osiromašenim regionima.

Postojeći programi koji doprinose sveukupnom ekonomskom razvoju Srbije su:

Projekat za bolje uslove poslovanja

Petogodišnji Projekat za bolje uslove poslovanja započet je u januaru 2011. Projekat pomaže Vladi Srbije da poveća konkurentnost ekonomije i privatnog sektora u Srbiji unapređenjem uslova poslovanja, poboljšanjem upravljanja javnim finansijama i jačanjem tržišta kapitala. Aktivnosti projekat zasnivaju se na prioritetima koje su identifikovali Vlada Srbije i privatni sektor.

Za više informacija posetite: http://www.bep.rs/

Projekat za održivi lokalni razvoj

Petogodišnji Projekat za održivi lokalni razvoj radi sa lokalnim samoupravama, firmama i organizacijama civilnog društva na jačanju njihove efikasnosti i ekonomičnosti kroz međuopštinska partnerstva koja imaju za cilj ubrzanje ekonomskog razvoja. Osnovne aktivnosti projekta fokusiraju se na pomoć međuopštinskim partnerstvima da rade na otvaranju novih radnih mesta i na smanjenju stope nezaposlenosti u lokalnoj privredi. Projekat obezbeđuje tehničku pomoć, bespovratna sredstva i podugovore.

Za više informacija posetite: http://www.lokalnirazvoj.rs/index.html

Projekat za razvoj privatnog sektora

Četvorogodišnji Projekat za razvoj privatnog sektora, vredan 7 miliona dolara, namenjen je jačanju kompanija iz privatnog sektora u 12 opština iz ekonomski ugroženih područja južne i jugozapadne Srbije. Projekat je pokrenut u julu 2013. a 12 opština u kojima se projekat sprovodi su: Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš.

Projekat sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) preko svoje mreže regionalnih razvojnih agencija. Regionalne razvojne agencije u Novom Pazaru, Užicu, Kraljevu i Leskovcu, u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Vranja, pomoćiće kompanijama i poslovnim udruženjima, koje imaju potencijala za rast, da povećaju prodaju i izvoz i otvore nova radna mesta.

Ovo je prvi put da USAID Srbija radi na sprovođenju nekog USAID programa u direktnom partnerstvu sa nekom državnom institucijom. Ovaj USAID-ov program saradnje između dve vlade jedan je od prvih i najsloženijih u jugoistočnoj Evropi.

U cilju uspešnijeg sprovođenja projekta, USAID će raditi na izgradnji kapaciteta NARR-a i razvojnih agencija i to u oblastima upravljanja programima, praćenja i evaluacije, alata za procenu izvoznih tržišta, itd.

Za više informacija posetite www.narr.gov.rs

Opportunity Banka Srbija

Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Misija OBS je da pomogne otvaranju radnih mesta, stimuliše mala preduzeća i omogući ekonomsku transformaciju svojih klijenata. Uz strateški raspoređene filijale, OBS koristi usluge savetnika klijenata na terenu (kreditne službenike) kako bi došao do klijenata u zabačenim oblastima.

USAID je obezbedio bespovratna sredstva u iznosu od 11,96 miliona dolara kompaniji Opportunity International kako bi osnovala održivu finansijsku instituciju u Srbiji.

Za više informacija posetite: http://www.obs.rs/en/

Fond za pomoć malim preduzećima (SEAF)

Fond za pomoć malim preduzećima (SEAF) je internacionalna investiciona firma koja obezbeđuje kapital za rast i operativnu podršku firmama na tržištima u razvoju koja nisu dovoljno opslužena tradicionalnim izvorima kapitala. SEAF selektivno vrši ulaganja u restrukturiranje duga i kapital kompanija u lokalnom vlasništvu koje imaju veliki potencijal za rast. Sa sedištem u Vašingtonu, SEAF ulaže u 22 zemlje širom sveta kroz međunarodnu mrežu koju čini 21 privatni investicioni fond u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Aziji..

Fond za pomoć malim i srednjim preduzećima Južnog Balkana je privatni investicioni fond kojim upravlja SEAF, a koji investira u privatne kompanije u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Osim finansiranja, ključne aktivnosti fonda obuhvataju obezbeđivanje kompanijama praktične operativne podrške i kontakata širom sveta koji bi mogli da ubrzaju njihov rast i profitabilnost.

Za više informacija posetite: http://seaf.com/

DIREKTNO FINANSIRANJE:

Projekat za razvoj konkurentnosti

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) će tokom dve godine raditi na unapređenju poslovnog okruženja kroz borbu protiv sive ekonomije i korišćenje braunfild lokacija kako bi stvorila inspirativno poslovno okruženje za firme.

Za više informacija posetite: www.naled-serbia.org

Projekat za razvoj radne snage/ ICT Hub

USAID će postati partner dvema uspešnim kompanijama iz Srbije, Orion Telekomu i DNA Advertising, na 20-mesečnom projektu koji će raditi na otvaranju radnih mesta i promovisanju preduzetništva, uspostavljanjem platforme za informacione i komunikacione tehnologije, namenjenu onima koji razvijaju softver. Partneri projekta su i Srpska asocijacija menadžera (SAM) i Serbian Private Equity Association (SPEA).

Za više informacija posetite: http://icthub.rs/

Dostignuća Mladih: Budućnost možete menjati

Dostignuća mladih u Srbiji (DMS) jedina je akreditovana organizacija u Srbiji koja pruža usluge u oblasti preduzetničkog obrazovanja. To je lokalna organizacija koja je deo svetske mreže JA Worldwide, organizacije koja je još 1919. osnovana u SAD. Opšti cilj DMS je da omogući privatnom sektoru da preuzme aktivnu ulogu u pripremanju i inspirisanju mladih u Srbiji da postanu produktivni članovi društva kao i u obučavanju mladih ljudi na polju preduzetništva, finansijske pismenosti i poslovanja. 

Za više informacija posetite: www.ja-serbia.org

Ženski edukacioni centar 

Ženski edukacioni centar (ŽEC) je dvogodišnji projekat javno privatnog partnerstva na unapređenju veština radne snage koji se realizuje u saradnji sa Insert, doo., Everest, doo., i opštinom Ruma. Centar obezbeđuje stručnu obuku za žene u cilju unapređenja njihovih veština kako bi odgovorile na potrebe privrede i poslodavaca Sremskog okruga. Time centar obezbeđuje firmama radnu snagu koja ispunjava zahteve tržišta rada i pomaže rast izvozno orijentisanih grana industrije kao što su obućarska, kožarska i proizvodnja nameštaja. 

Za više informacija posetite: http://shop.shoestar.rs/

Projekat Šansa za novi početak  

Kako bi podstakla svoju privredu i ispunila zahteve za pridruženje EU, Srbija mora da izvrši restrukturiranje i privatizaciju brojnih državnih preduzeća. Program Vlade Srbije za preduzeća u restrukturiranju obuhvata vise od 500 preduzeća koja su u različitim fazama privatizacije. Očekuje se da će oko 30.000 radnika prihvatiti program i uzeti otpremninu (čiji je maksimalni iznos 8.000 evra). 

Šansa za novi početak je projekat koji traje 18 meseci i koji sprovode Srpska asocijacija menadžera (SAM) i DNA Communications. Projekat će se fokusirati na regione sa najvećim brojem otpuštenih radnika i motivisaće ih da iskoriste svoje znanje i resurse da započnu sopstveni posao. Iskustva iz prethodnih programa davanja otpremnina jasno pokazuju da radnici koji su otpušteni nemaju dovoljno znanja o tome kako započeti posao niti o preduzetništvu. Ovaj projekat će im dati priliku za “novi početak” započinjanjem sopstvenog posla. 

Za više informacija posetite: www.sam.org.rs

Last updated: July 24, 2015

Share This Page