USAID hỗ trợ tăng cường huy động nguồn lực địa phương nhằm cải thiện tiếp cận với nước sạch

Speeches Shim

Thứ Sáu, 23 July, 2021

Khả năng tiếp cận nước sạch còn hạn chế vẫn là một vấn đề phổ biến ở Việt Nam do một số yếu tố phát triển, bao gồm cả việc thiếu hỗ trợ nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ chính quyền địa phương và khu vực tư nhân. Nhằm giải quyết vấn đề này, dự án Các hoạt động địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chính quyền tỉnh An Giang xây dựng các mô hình quan hệ đối tác giữa các bên liên quan tại địa phương để huy động nguồn lực và vận động cho một hoạt động chung nhằm cải thiện tiếp cận nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả là dự án đã nhận được phê duyệt chính thức của UBND tỉnh An Giang vào ngày 2/7, các tổ chức chính quyền và cộng đồng địa phương đã đóng góp hơn 200.000 đô la để đưa nước sạch đến với 1.200 học sinh và giáo viên và 350 hộ gia đình (tương đương khoảng 1.400 người) tại các huyện Phú Tôn, Tri Tôn và Tịnh Biên.

Thông qua cung cấp đầu tư ban đầu và huy động sự tham gia của các bên liên quan, USAID đã góp phần huy động nguồn lực địa phương để giải quyết vấn đề nước sách tại tỉnh An Giang. Chiến lược tận dụng nguồn lực và năng lực sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe môi trường quan trọng tại Việt Nam.

 

Last updated: September 13, 2021

Share This Page