USAID hỗ trợ Việt Nam giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua thúc đẩy việc chung tay hành động

Speeches Shim

Thứ Sáu, 24 December, 2021

Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm rác thải nhựa đại dương trên thế giới. Tại Việt Nam, ước tính khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi năm, trong đó, tỉ lệ nhựa chiếm từ 10-20%. Việc quản lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa cấp bách của quốc gia đòi hỏi có sự chung tay hành động của ngành công nghiệp, chính phủ và người dân. Chương trình các Hoạt động địa phương của USAID, thông qua dự án Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương, đã hỗ trợ Việt Nam từ năm 2020 nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua một mạng lưới các đối tác có chung mối quan tâm này. Ngày 17/12, dự án và các đối tác đã chính thức công bố thành lập mạng lưới Đối tác hành động về Nhựa và Sức khỏe. Chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự tham gia của đại diện 18 đối tác, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các bên liên quan khác.

Việc thành lập chính thức quan hệ đối tác sẽ giúp thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các đối tác và các bên liên quan cho một số lĩnh vực kỹ thuật như nâng cao năng lực, truyền thông, vận động chính sách cũng như thực hiện các mô hình về thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa.

 

Last updated: December 27, 2021

Share This Page