USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký thỏa thuận nhằm mở rộng quan hệ hợp tác

Press Release Shim

Speeches Shim

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, 21 April, 2022

HÀ NỘI, 21/4/2022 – Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ký thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ của USAID dành cho Việt Nam để bao gồm nội dung phát triển năng lực địa phương. Bản thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai cơ quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp, củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực địa phương. Theo thỏa thuận sửa đổi này, khoản hỗ trợ của USAID trong các lĩnh vực kể trên sẽ tăng từ 42 triệu đô la lên tối đa là 100 triệu đô la và thời gian thực hiện sẽ kéo dài thêm 3 năm, tức là tới 30/9/2028.

Phát biểu về bản thỏa thuận, Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết: “Thỏa thuận này thể hiện cam kết không ngừng của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế bao trùm, đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn. Thông qua hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi đảm bảo rằng hỗ trợ phát triển của USAID sẽ đáp ứng tầm nhìn chung của hai nước về một Việt Nam thịnh vượng và độc lập.”

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của USAID trong khuôn khổ thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương làm chủ, thông qua tạo môi trường thuận lợi để họ tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn. Thỏa thuận này góp phần củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cần thiết cho một nền kinh tế vững mạnh dựa vào tri thức. Hỗ trợ kỹ thuật của USAID cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực của các chính quyền địa phương tham gia (ở cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh) để triển khai hiệu quả các chính sách, đồng thời tăng cường sự tương tác giữa các chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các bên có liên quan khác về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Last updated: June 07, 2022

Share This Page