Flag of Vietnam

Kết quả năm 2017

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Kết quả năm 2017

Hơn 9000 người khuyết tật nhận hỗ trợ trực tiếp; Tại các địa phương được lựa chọn, số người được trợ giúp tăng 29 lần.
Hơn 9000 người khuyết tật nhận hỗ trợ trực tiếp; Tại các địa phương được lựa chọn, số người được trợ giúp tăng 29 lần.
Hơn 62,000 trẻ từ 0-6 tuổi được khám sàng lọc nguy cơ khuyết tật.
Hơn 62,000 trẻ từ 0-6 tuổi được khám sàng lọc nguy cơ khuyết tật.
Hơn 2.000 thiết bị hỗ trợ được cung cấp để giúp người khuyết tật thực hiện các công việc hàng ngày và trở nên độc lập hơn.
Hơn 2.000 thiết bị hỗ trợ được cung cấp để giúp người khuyết tật thực hiện các công việc hàng ngày và trở nên độc lập hơn.
272.460 giờ đào tạo được tổ chức; 17 cơ sở phục hồi chức năng được thành lập tại Bình Phước và Tây Ninh.
272.460 giờ đào tạo được tổ chức; 17 cơ sở phục hồi chức năng được thành lập tại Bình Phước và Tây Ninh.
Xây dựng các lối đi lên vỉa hè tại thành phố Đồng Xoài; Bến xe buýt Tây Ninh lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật từ ngân sách của tỉnh.
Xây dựng các lối đi lên vỉa hè tại thành phố Đồng Xoài; Bến xe buýt Tây Ninh lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật từ ngân sách của tỉnh.

Last updated: May 13, 2020

Share This Page