Flag of Vietnam

Kết quả năm 2016

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Kết quả năm 2016

  • 3.100 người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp với các dịch vụ phục hồi chức năng, thiết bị hỗ trợ, hỗ trợ pháp lý
  • 1.068 ca hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người khuyết tật được thực hiện
  • 2.679 cán bộ cung cấp dịch vụ được tập huấn nâng cao kỹ năng và kiến thức về phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, sàng lọc khuyết tật, pháp luật về trợ giúp pháp lý và khuyết tật 
  • 67 cơ quan và tổ chức của Chính phủ Việt Nam được hỗ trợ kỹ thuật về việc thực hiện chương trình hành động về người khuyết tật và Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật
  • 2 tổ chức của người khuyết tật được thành lập mới
  • 39 lãnh đạo là người khuyết tật được tập huấn
  • 18 tổ chức của người khuyết tật tham gia vào đối thoại chính sách ở cấp trung ương và địa phương
  • 2 hãng hàng không sửa đổi các chính sách để đáp ứng nhu cầu của hành khách là người khuyết tật
  • Vietnam Airlines giảm 15% giá vé cho người khuyết tật

Last updated: May 13, 2020

Share This Page