Flag of Vietnam

Điểm mốc Chính sách (2005-2017)

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Điểm mốc Chính sách (2005-2017)

 • 2001: Thành lập Ban điều phối Quốc gia về vấn đề Người khuyết tật

 • 2002: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận của các công trình công cộng

 • 2006: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận của giao thông công cộng

 • 2006: Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia đầu tiên về người khuyết tật cho giai đoạn 2006-2010

 • 2007: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận về Công nghệ, Thông tin và Truyền thông

 • 2007: Thành lập Hội đồng Dải Băng Xanh với thành viên là các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội việc làm cho người khuyết tật

 • 2007: Sửa đổi Luật dạy nghề, bổ sung chương về người khuyết tật

 • 2010: Thông qua Luật Người khuyết tật

 • 2011: Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia lần thứ 2 về người khuyết tật (giai đoạn  2011-2020)

 • 2012: Thành lập Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt  Nam

 • 2012: Sửa đổi Bộ luật Lao động để bổ sung chương về người khuyết tật

 • 2013: Thông qua Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Người khuyết tật với quy định về xử phạt.

 • 2014: Phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật.

 • 2015: Thành lập Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật.

 • 2016: Sửa đổi chính sách về bảo hiểm y tế, theo đó tăng tăng số lượng dịch vụ phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế chi trả thêm 7,5 lần (650%).

 • 2016: Có 5 sân bay thực hiện tốt việc tạo thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận với hỗ trợ từ USAID.

 • 2016: Thủ tướng Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật. Kế hoạch này được xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật từ USAID.

 • 2017: Bắt đầu đưa vào giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân đầu tiên về Trị liệu Nghề nghiệp

 • 2017: Bộ Y tế tiếp nhận và áp dụng rộng rãi Hệ thống Thông tin Khuyết tật.

Last updated: May 13, 2020

Share This Page