Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Vietnam Vulnerable Populations Fact Sheet (English)

Vietnam HIV AIDS Fact Sheet (English)

Economic Growth Fact Sheet

Progress Report: April 1, 2013, to April 30, 2013

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Last updated: November 05, 2021

Share This Page