Flag of Vietnam

Bài phát biểu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Để xem các bài phát biểu của lãnh đạo USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Speeches

 

Last updated: May 13, 2020

Share This Page