Tin cập nhật

Speeches Shim

Last updated: October 05, 2021

03-04-2020

Theo một khảo sát người tiêu dùng do USAID thực hiện năm 2018, gần một nửa số người mua sản phẩm từ tê tê, voi và tê giác đều không hiểu rõ các hình phạt dành cho tội phạm động vật hoang dã quy định trong Bộ luật Hình sự sửa đổi. Ngoài ra, sự tham gia của các lĩnh vực du lịch và thương mại điện tử trong hoạt động bảo vệ động vật hoang dã vẫn còn hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, Dự án Bảo tồn các loài hoang dã của USAID đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khởi động chiến dịch truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã nhằm phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này.

Pages