Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, Tháng mười hai 5, 2013

HÀ NỘI, 5/12/2013 -- Nhân dịp diễn ra Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam của USAID vừa được thông qua sau các cuộc tham vấn rộng rãi với nhiều bên liên quan. Chiến lược này tạo cơ sở và định hướng cho các chương trình hỗ trợ phát triển của USAID tại Việt Nam trong 5 năm tới.

“Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ mới phản ánh tầm quan trọng của Việt Nam đối với sự gắn kết của Hoa Kỳ tại châu Á,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. Chiến lược này giúp thúc đẩy Quan hệ Đối tác Toàn diện được Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch nước Việt Nam thiết lập hồi tháng 7/2013, đồng thời giúp giải quyết các thách thức phát triển căn bản của Việt Nam. Hỗ trợ của USAID sẽ tập trung vào các nỗ lực hợp tác để phục vụ mục tiêu tổng quát là Việt Nam tiếp tục chuyển đổi thành một đối tác có trách nhiệm và có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần.”

Trong 5 năm tới, hỗ trợ của USAID sẽ xoay quanh 3 mục tiêu: Tăng cường quản trị nhà nước nhằm tạo ra sự tăng trưởng có sự tham gia của mọi thành phần; củng cố các hệ thống để cải thiện y tế và phúc lợi; và giải quyết các di sản chiến tranh để thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Dựa trên nền tảng 12 năm hợp tác thành công trong lĩnh vực hỗ trợ tăng trưởng và cải cách kinh tế, USAID sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn, coi đây là triển vọng tốt nhất cho sự tiến bộ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam. Hỗ trợ của USAID giúp tăng cường năng lực của chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và nhóm dân cư dễ bị tổn thương đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nhằm tạo ra sự hoà nhập lớn hơn nữa cũng như tính bền vững. Các chương trình của USAID sẽ tập trung vào các lĩnh vực y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, giáo dục đại học và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương - những bộ phận mà sự tham gia của họ về mặt xã hội và kinh tế có vai trò căn bản đối với sự tiến bộ của Việt Nam. Chiến lược mới của USAID cũng bao gồm công tác xử lý chất da cam/dioxin tại Đà Nẵng.

Chiến lược mới của USAID tạo nền tảng cho công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và bố trí nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ. Đến nay, 28 phái đoàn của USAID trên toàn thế giới đã hoàn thành chiến lược hợp tác phát triển tại các quốc gia.

Last updated: October 18, 2016

Share This Page