USAID hỗ trợ Việt Nam khởi động Kế hoạch hành động 10 năm vì người khuyết tật

Speeches Shim

Thứ Sáu, 27 November, 2020

Ngày 16/11, USAID đã hỗ trợ Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2012-2020 về hỗ trợ người khuyết tật và khởi động kế hoạch hành động mới cho giai đoạn 10 năm. Sự kiện được tổ chức tại Đồng Nai, một trong các tỉnh ưu tiên thực hiện dự án hỗ trợ người khuyết tật của USAID, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý dịch vụ dành cho người khuyết tật, người khuyết tật và các tình nguyện viên cộng đồng. USAID đã hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia vì người khuyết tật trước đây cho giai đoạn 2012-2020 với kết quả đã đem lại lợi ích cho hàng triệu người khuyết tật, huy động được gần 14 triệu đô la từ ngân sách Nhà nước (chủ yếu là hỗ trợ tiền mặt hàng tháng) và đóng góp 21 triệu đô la cũng như huy động 5 triệu đô từ các nhà tài trợ quốc tế để phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật Việt Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật, nhận thức của cộng đồng đã được cải thiện đáng kể với kết quả là hầu hết các bộ và tỉnh đều có kế hoạch hành động thường niên để hỗ trợ người khuyết tật. Tuy nhiên, việc đạt được các kết quả mục tiêu vẫn còn chưa đồng bộ do thiếu kinh phí và mô hình thực hiện ở cấp địa phương. Các lãnh đạo của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật tin tưởng rằng kế hoạch hành động mới giai đoạn 2021-2030 sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn vì kế hoạch này được củng cố hơn nhờ nghị quyết mới về hỗ trợ người khuyết tật và sẽ đưa nguồn ngân sách hỗ trợ người khuyết tật hòa vào các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Các dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ là nền tảng góp phần cho công tác xây dựng các chính sách quốc gia về người khuyết tật, ví dụ như Luật Người khuyết tật và hoạt động của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật (dựa trên mô hình ủy ban quốc gia về người khuyết tật của Hoa Kỳ) và một số các kế hoạch hành động quốc gia khác về hỗ trợ người khuyết tật. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực nhằm đưa các ưu tiên về người khuyết tật và hòa chung nguồn ngân sách vào trong các chương trình mục tiêu quốc gia để có thể tạo ra thêm nguồn lực và dịch vụ cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Last updated: June 25, 2021

Share This Page