Ngôn ngữ

USAID đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thông qua hợp tác với đại học của Hoa Kỳ và khu vực tư nhân, USAID hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục và tăng cường năng lực quản trị cơ sở để đảm nhiệm vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học hiện đại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Với các cơ hội rộng mở hơn nhờ Luật giáo dục đại học sửa đổi 2019, USAID đang hỗ trợ các đại học công và tư ở Việt Nam nâng cao năng lực quản trị cơ sở và cải thiện tính bền vững, đổi mới chương trình giáo dục và hoạt động giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cũng như tăng cường quan hệ đối tác và kết nối với khối doanh nghiệp. Hợp tác cùng chính phủ Việt Nam, USAID sẽ hỗ trợ thúc đẩy các cải cách giáo dục đại học mang tính thể chế và có hệ thống giúp đem lại lợi ích cho hơn 150.000 sinh viên nhờ trang bị tốt hơn cho các em những kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của một thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh. Đầu tư của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với tương lai của Việt Nam và tính chất bền chặt của quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thư viện ảnh