Quản Trị Nhà Nước Nhằm Tăng Trưởng Bền Vững

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu. Tuy nhiên, các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. USAID hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập. Thông qua hợp tác trực tiếp với Chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác, USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và dựa trên nền tảng pháp quyền và phù hợp với các thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong qúa trình xây dựng chính sách công có liên quan đến hoạt động thương mại và điều hành kinh tế.

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO KINH DOANH

Bước sang năm thứ 14, Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) là chỉ số xếp hạng được Việt Nam và quốc tế công nhận để đo lường hiệu quả chất lượng điều hành kinh tế tại 63 tỉnh thành của Việt Nam. Khảo sát thường niên trên toàn quốc này được thực hiện với 130.000 doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các chỉ số đáng tin cậy và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng thể chế và chính sách để thúc đẩy sự phát triển của khối tư nhân. Hàng năm, các hội thảo phân tích PCI cấp địa phương được tổ chức nhằm thúc đẩy đối thoại công – tư.

CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC ĐỂ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các thủ tục tại cửa khẩu biên giới còn rườm rà đang cản trở Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh thương mại quốc gia. Nhằm giúp Viêt Nam và các đối tác thương mại giảm thời gian và chi phí, Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID thực hiện trong 5 năm đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam áp dụng và triển khai phương thức quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan nhằm tăng cường công tác thực thi Hiệp định Tạo Thuận lợi hóa Thương mại của WTO. Dự án này của USAID đang hỗ trợ tinh giản các thủ tục thông quan tại biên giới, thống nhất việc thực hiện phương thức quản lý dựa trên rủi ro giữa các cơ quan cấp trung ương và địa phương, tập huấn cho các cán bộ hải quan về quản lý rủi ro, và thúc đẩy đối thoại giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN SỨC CẠNH TRANH

Dự án Liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) của USAID có mục tiêu củng cố mối quan hệ nhà cung cấp - bên mua giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án USAID LinkSME sẽ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc giúp các công ty đa quốc gia tại Việt Nam giảm chi phí khi sử dụng nguồn cung trong nước đồng thời là cơ hội lớn để phát triển lĩnh vực DNVVN Việt Nam và xây dựng tầng lớp trung lưu – những người tiêu dùng các sản phẩm của Mỹ. Dự án cũng giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh trong khu vực bằng cách làm cho môi trường đầu tư của Việt Nam trở nên hấp dẫn và dễ dự đoán hơn, đồng thời hỗ trợ thực thi mục tiêu trụ cột về năng lực cạnh tranh đề ra trong Chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình Dương.

Last updated: April 11, 2019

Share This Page