Flag of Vietnam

Giáo dục

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Giảng viên đại học Việt Nam trải nghiệm phương pháp học thực hành ứng dụng theo dự án trong Phòng thí nghiệm Đại học bang Arizon
Giảng viên đại học Việt Nam trải nghiệm phương pháp học thực hành ứng dụng theo dự án trong Phòng thí nghiệm Đại học bang Arizona.
ASU

Hệ thống giáo dục của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, trong đó có tỷ lệ biết chữ đạt 98%. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục vẫn còn những bất cập như công tác đào tạo đội ngũ giảng viên còn yếu kém, phương pháp giảng dạy chưa phù hợp và quản lý và quản trị giáo dục còn chưa hiệu quả. Nhu cầu của một nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao đòi hỏi một sự tổng hợp các kỹ năng, kiến thức và vốn con người hiện nay chưa được trang bị đầy đủ trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang giải quyết những thách thức quan trọng bằng việc đặt ra những mục tiêu dài hạn hơn cho nền giáo dục trong Chương trình Chiến lược Phát triển Giáo dục (2008-2020) cũng như chương trình cải thiện giáo dục đại học trong đó thể hiện cam kết cải thiện hệ thống giáo dục đại học trong một môi trường kinh tế và xã hội đang biến đổi nhanh chóng, đồng thời thực hiện các biện pháp khác như cung cấp vốn ngân sách nhà nước để liên kết quốc tế đào tạo đại học, hỗ trợ trao đổi sinh viên và giảng viên và đào tạo tiến sĩ, cung cấp học bổng cho sinh viên để học tập tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và tăng cường các nỗ lực cải cách chính sách và các khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục. USAID phối hợp với các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam và khu vực tư nhân để giúp củng cố nền giáo dục trong một số lĩnh vực then chốt.

  • Chúng tôi đang hợp tác với Đại học bang Arizona và ngày càng nhiều các nhà tài trợ tư nhân và các trường đại học tại Việt Nam để cải tiến giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) sang phương pháp giảng dạy tích cực và dựa trên từng dự án cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào cải thiện chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành STEM, cải thiện phương pháp giảng dạy, phương pháp sư phạm thông qua một chương trình tiên tiến và sáng tạo giúp nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy.
  • Chúng tôi hỗ trợ giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số tại miền trung Việt Nam với việc nâng cấp 25 trường mầm non và tài trợ xây mới một trường trung học cơ sở tại Kon Tum. Việc nâng cấp/xây mới các ngôi trường này và theo đó là đào tạo nâng cao kỹ năng cho giáo viên đang giúp trẻ em dân tộc thiểu số học tiếng Việt và hòa nhập để sẵn sàng học tập tốt tại các trường tiểu học công lập.
  • Chúng tôi đang hợp tác với Trung tâm Ash thuộc Đại học Harvard tiến hành nghiên cứu, giảng dạy và đối thoại chính sách về các lĩnh vực chính sách có tầm quan trọng lớn đối với khu vực sông Mekong, trong đó có phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên và các hậu quả kinh tế và xã hội của các thách thức phát triển mà các nước hạ lưu sông Mekong đang phải đối mặt trong bối cảnh thay đổi về môi trường.
  • Chúng tôi đang hợp tác với các trường đại học của Việt Nam, Đại học bang San Jose, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bên có liên quan ở cộng đồng và đối tác tư nhân là công ty Cisco Systems, Inc để cải thiện đào tạo công tác xã hội tại Việt Nam, xây dựng và thực thi các chính sách và thực hành về đào tạo công tác xã hội bậc đại học, xây dựng chương trình học thực tiễn và dựa vào năng lực, thiết lập các trung tâm xuất sắc về đào tạo công tác xã hội tại các miền.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: August 01, 2016

Share This Page