Flag of Vietnam

Giáo dục

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục đại học.
USAID hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục đại học để đào tạo được sinh viên ra trường có đủ khả năng sẵn sàng làm việc và có các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh trong một thị trường ngày càng toàn cầu hóa.
HEEAP

Hệ thống giáo dục của Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng biểu dương, trong đó có tỷ lệ biết chữ đạt 98%. Tuy nhiên, những bất cập của hệ thống giáo dục bao gồm giáo viên không được đào tạo đầy đủ, phương pháp giảng dạy không phù hợp và quản lý và quản trị giáo dục yếu kém. Nhu cầu của một nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao đòi hỏi một sự tổng hợp các kỹ năng, kiến thức và vốn con người hiện nay chưa được trang bị đầy đủ trong hệ hống giáo dục của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu giải quyết những thách thức quan trọng với việc đặt ra những mục tiêu dài hạn hơn cho nền giáo dục trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hiện tại và đang tiến hành các biện pháp khác như cung cấp vốn ngân sách nhà nước để liên kết đào tạo đại học quốc tế, hỗ trợ trao đổi sinh viên và giảng viên và đào tạo tiến sĩ, cung cấp học bổng một cách công bằng cho sinh viên để học tập tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và tăng cường các nỗ lực cải cách chính sách và các khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục. USAID phối hợp với các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam và khu vực tư nhân để giúp củng cố nền giáo dục trong một số lĩnh vực then chốt.

  • Chúng tôi đang hợp tác với Đại học bang Arizona, Intel và ngày càng nhiều các nhà tài trợ tư nhân khác, và các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật tại Việt Nam để cải tiến giảng dạy ngành kỹ thuật từ phương pháp giảng dạy thụ động, nặng về lý thuyết sang giảng dạy tích cực và dựa trên từng dự án cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào cải thiện chất lượng học tập và phương pháp giảng dạy bậc đại học ngành kỹ thuật thông qua một chương trình tiên tiến và sáng tạo giúp nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy. Trên 100 giảng viên từ các trường kỹ thuật đã được đào tạo và đang cải tiến phương pháp giảng dạy của mình.
  • Chúng tôi hỗ trợ giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số tại miền trung Việt Nam với việc nâng cấp 25 trường mầm non và tài trợ xây mới một trường trung học cơ sở tại Kon Tum. Việc nâng cấp/xây mới các ngôi trường này và theo đó là đào tạo nâng cao kỹ năng cho giáo viên đang giúp trẻ em dân tộc thiểu số học tiếng Việt và hòa nhập để sẵn sàng học tập tốt tại các trường tiểu học công lập.
  • Chúng tôi đang phối hợp với các trường đại học của Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học bang San Jose, các đối tác cộng đồng và đối tác tư nhân là công ty Cisco Systems, Inc. để cải thiện đào tạo ngành công tác xã hội tại Việt Nam, xây dựng và triển khai các chính sách và thực hành về đào tạo công tác xã hội bậc đại học, xây dựng khung chương trình học thực tiễn và phù hợp với năng lực, thành lập các trung tâm cấp khu vực về nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội và phát triển viện đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ giảng dạy và quản lý ngành công tác xã hội.

Last updated: December 10, 2015

Share This Page