Flag of Vietnam

Tăng trưởng Kinh tế và Thương mại

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cải thiện sinh kế với hỗ trợ từ USAID.
Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cải thiện sinh kế nhờ các khoản vay từ ngân hàng thôn và tập huấn kinh doanh nhỏ với hỗ trợ từ USAID.
Todd Hamner/USAID

Quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam kể từ khi bắt đầu chính sách đổi mới năm 1986 đã đạt được thành quả ấn tượng. Trong vòng hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp, mệnh lệnh và khá cô lập sang một nền kinh tế công nghiệp hóa, hướng vào xuất khẩu và đang hội nhập toàn cầu. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đã vượt quá 5%/năm kể từ năm 2000 và đạt mức đỉnh là 8,5% năm 2007. Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay vẫn tương đối tốt nhưng cũng còn những khó khăn to lớn cản trở nỗ lực đạt được tăng trưởng bền vững và đồng đều. Những khó khăn này bao gồm: củng cố những thành quả kinh tế mới thành một nền móng vững chắc để đảm bảo cho sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh dài hạn; thực thi hiệu quả các luật và quy định đã được thông qua; và đảm bảo rằng sự thịnh vượng ngày càng tăng được chia sẻ tới những người dân Việt Nam nghèo hơn và yếu thế.

USAID có vai trò đặc biệt giúp Việt Nam giải quyết những thách thức này. Hàng trăm cải cách do các dự án tăng trưởng kinh tế của USAID hỗ trợ đã tạo nền móng để tăng tính minh bạch, cởi mở về kinh tế, cạnh tranh và nền pháp quyền trong hoạt động kinh tế. Những tiến bộ trong các lĩnh vực như vậy của đời sống kinh tế đang khuyến khích những khái niệm tương tự và sự cởi mở nổi lên rõ ràng trong bức tranh chính trị và xã hội lớn hơn của Việt Nam.

  • USAID phối hợp với Chính phủ Việt Nam giúp củng cố nền kinh tế thị trường mới nổi của đất nước. USAID cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam - Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ một môi trường kinh doanh được cải thiện thông qua cải cách pháp luật và thể chế, nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.
  • Từ năm 2001 đến 2010, Việt Nam, một quốc gia có nền kinh tế vừa đang phát triển, vừa đang chuyển đổi, đã sửa đổi hoặc ban  hành mới hầu hết các luật và quy định điều chỉnh hoạt động thương mại và các quy trình pháp lý có liên quan. USAID đã hỗ trợ xây dựng trên 150 luật và các quy định và nghị định liên quan và hỗ trợ trên 50 cơ quan trực thuộc chính phủ trong quá trình cải cách kinh tế và luật pháp.
  • Phối hợp với Công ty Mars Inc. và Hiệp hội Ca cao Thế giới, chúng tôi đang thúc đẩy việc sản xuất ca cao bền vững và cải thiện đời sống của trên 3.400 nông hộ nhỏ ở Tây Nguyên, trong đó tập trung khuyến khích sự tham gia của người dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: April 28, 2016

Share This Page