Flag of Vietnam

Tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước

Ngôn ngữ: Vietnamese

Speeches Shim

USAID đang hỗ trợ nâng cao năng lực kết nối của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
USAID đang hỗ trợ nâng cao năng lực kết nối của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu. Tuy nhiên, các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. USAID hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập. Thông qua hợp tác trực tiếp với Chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác, USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và dựa trên nền tảng pháp quyền và phù hợp với các thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong qúa trình xây dựng chính sách công có liên quan đến hoạt động thương mại và điều hành kinh tế.

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO KINH DOANH

Bước sang năm thứ 14, Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) là chỉ số xếp hạng được Việt Nam và quốc tế công nhận để đo lường hiệu quả chất lượng điều hành kinh tế tại 63 tỉnh thành của Việt Nam. Khảo sát thường niên trên toàn quốc này được thực hiện với 130.000 doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các chỉ số đáng tin cậy và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng thể chế và chính sách để thúc đẩy sự phát triển của khối tư nhân. Hàng năm, các hội thảo phân tích PCI cấp địa phương được tổ chức nhằm thúc đẩy đối thoại công – tư.

CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC ĐỂ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các thủ tục tại cửa khẩu biên giới còn rườm rà đang cản trở Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh thương mại quốc gia. Nhằm giúp Viêt Nam và các đối tác thương mại giảm thời gian và chi phí, Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID thực hiện trong 5 năm đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam áp dụng và triển khai phương thức quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan nhằm tăng cường công tác thực thi Hiệp định Tạo Thuận lợi hóa Thương mại của WTO. Dự án này của USAID đang hỗ trợ tinh giản các thủ tục thông quan tại biên giới, thống nhất việc thực hiện phương thức quản lý dựa trên rủi ro giữa các cơ quan cấp trung ương và địa phương, tập huấn cho các cán bộ hải quan về quản lý rủi ro, và thúc đẩy đối thoại giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN SỨC CẠNH TRANH

Mục tiêu của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (LinkSME) là thu hẹp khoảng trống về sức cạnh tranh của doanh nghiệp SME thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu giữa DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi tại Việt Nam đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV. USAID LinkSME sẽ thúc đẩy việc tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh thông qua thể chế hóa các cải cách chính và tăng cường khung pháp lý để DNNVV phát triển trên toàn quốc. Trên hết, dự án này sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam là giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

The Chocolate Makers: From Bean to Bar in Vietnam

The Sustainable Cocoa Enterprise Solutions for Smallholders (SUCCESS) Alliance, a USAID-supported public-private partnership, trained nearly 22,000 small scale farmers in southern Vietnam and the Central Highlands in cacao production using sustainable cropping practices. The project improved the livelihood of these farmers by promoting cocoa production and marketing in a way that is economically, environmentally, socially, and culturally sustainable.
---
USAID giúp nông dân Việt Nam tăng thu nhập từ trồng ca cao

Dự án Phát triển ca cao bền vững tại các nông hộ (SUCCESS Alliance), một dự án hợp tác công-tư do USAID hỗ trợ, đã tập huấn trên 22.000 nông dân tại các tỉnh miền nam và Tây Nguyên về áp dụng các biện pháp canh tác bền vững trong trồng cây ca cao. Dự án đã giúp cải thiện thu nhập của các hộ nông dân nhờ trồng cây ca cao và tiếp thị sản phẩm một cách bền vững về mặt kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: October 28, 2020

Share This Page