Flag of Vietnam

Tăng trưởng Kinh tế và Thương mại

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cải thiện sinh kế với hỗ trợ từ USAID.
Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cải thiện sinh kế nhờ các khoản vay từ ngân hàng thôn và tập huấn kinh doanh nhỏ với hỗ trợ từ USAID.
Todd Hamner/USAID

Quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam kể từ khi bắt đầu chính sách đổi mới năm 1986 đã đạt được thành quả ấn tượng. Trong vòng hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp, mệnh lệnh và khá cô lập sang một nền kinh tế công nghiệp hóa, hướng vào xuất khẩu và đang hội nhập toàn cầu. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trung bình 6,2%/năm kể từ năm 2000. Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay vẫn tương đối tốt nhưng cũng còn những khó khăn to lớn cản trở nỗ lực đạt được tăng trưởng bền vững và đồng đều. Những khó khăn này bao gồm: củng cố những thành quả kinh tế mới thành một nền móng vững chắc để đảm bảo cho sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh dài hạn; thực thi hiệu quả các luật và quy định đã được thông qua; và đảm bảo rằng sự thịnh vượng ngày càng tăng được chia sẻ tới những người dân Việt Nam nghèo hơn và yếu thế.

USAID có vai trò đặc biệt giúp Việt Nam giải quyết những thách thức này. Hàng trăm cải cách do các dự án tăng trưởng kinh tế của USAID hỗ trợ đã tạo nền móng để tăng tính minh bạch, cởi mở về kinh tế, cạnh tranh và nền pháp quyền trong hoạt động kinh tế. Những tiến bộ trong các lĩnh vực như vậy của đời sống kinh tế đang khuyến khích những khái niệm tương tự và sự cởi mở nổi lên rõ ràng trong bức tranh chính trị và xã hội lớn hơn của Việt Nam.

  • USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam giúp củng cố nền kinh tế thị trường mới nổi của đất nước. USAID cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). USAID đang hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các chương 16 và 30 của TPP, trong đó bao gồm các vấn đề về lao động, môi trường, rào cản kỹ thuật và thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, hải quan, các vấn đề vệ sinh và kiểm dịch thực vật và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • USAID thúc đẩy các cải cách môi trường kinh doanh và kinh tế thông qua báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Báo cáo này đo lường những nỗ lực cải cách kinh tế và môi trường kinh doanh ở cấp tỉnh thông qua khảo sát 12.000 doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Năm 2014, Nghị quyết 19 của Chính phủ Việt Nam đã quyết định giám sát sự tiến bộ của mỗi tỉnh dựa trên báo cáo chỉ số PCI. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi tiến hành các hoạt động nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp luật và thể chế, tăng cường tính cạnh tranh và bảo vệ khách hàng.
  • Từ năm 2001 đến 2016, Việt Nam, một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và trong quá trình chuyển đổi, đã sửa đổi hoặc ban  hành mới hầu hết các luật và quy định điều chỉnh hoạt động thương mại và các quy trình pháp lý có liên quan. USAID đã hỗ trợ xây dựng trên 150 luật và các quy định và nghị định liên quan và hỗ trợ trên 50 cơ quan trực thuộc chính phủ trong quá trình cải cách kinh tế và luật pháp.
  • USAID đang hỗ trợ các cơ hội kinh tế cho phụ nữ thông qua các dự án như Sức sống Mekong mở rộng và Tăng quyền tiếp cận Đất đai cho Phụ nữ. Các dự án này giúp cung cấp các khoản vay vi mô và tập huấn kỹ thuật cho phụ nữ để phát triển công việc kinh doanh của họ và nâng cao nhận thức của phụ nữ về những thay đổi trong pháp luật về đất đai và thừa kế.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: August 01, 2016

Share This Page