Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường

Speeches Shim

Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường có mục tiêu tăng cường năng lực và củng cố quan hệ hợp tác giữa các tổ chức địa phương nhằm giải quyết những thách thức về sức khỏe môi trường một cách bền vững và thực tiễn thông qua mô hình làm để học. Dự án sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước tại các tỉnh Thanh Hoá và Hà Nam bằng cách phát triển Mạng lưới Sức khoẻ Nước sạch, cung cấp đào tạo và hỗ trợ các nỗ lực vận động chính sách. Các mô hình thực hành tốt nhất từ dự án sẽ được nhân rộng ra các địa phương khác.

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Mạng lưới Sức khoẻ Nước sạch được thành lập với sự tham gia đa dạng của các tổ chức địa phương để cùng giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước và chia sẻ những mô hình thực hành tốt nhất. Với sự hỗ trợ của dự án, đây sẽ là một mạng lưới mở, có thể mở rộng và có khả năng thích ứng giúp các thành viên của mạng lưới có sự linh hoạt tối đa trong chủ động kết nối và chung tay góp sức để giải quyết các thách thức tại địa phương.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Để tăng cường năng lực Mạng lưới Sức khoẻ Nước sạch và các thành viên mạng lưới trong việc phát hiện và ứng phó với các vấn đề ô nhiễm nước và các thách thức sức khỏe môi trường khác, dự án sẽ duy trì cơ sở dữ liệu cập nhật về các bên liên quan địa phương, những vấn đề ô nhiễm nước mà họ gặp phải và bản đồ định vị các vấn đề ô nhiễm đó. Các hướng dẫn và lớp đào tạo sẽ được tổ chức để cung cấp cho các thành viên mạng lưới kỹ năng đánh giá vấn đề, triển khai can thiệp, theo dõi và đánh giá (M&E) cùng các mô hình thực tiễn tốt nhất giúp giải quyết ô nhiễm nước thông qua mô hình làm để học.

THÚC ĐẨY BỀN VỮNG, VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ NỖ LỰC ỨNG PHÓ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Dự án giúp thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các tổ chức địa phương để tăng cường nguồn lực, tăng cường luật pháp và chính sách công thông qua các chiến dịch vận động chính sách và cơ chế tài trợ nhỏ nhằm khuyến khích và hỗ trợ các giái pháp ứng phó của địa phương.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Mạng lưới Sức khoẻ Nước sạch hướng đến việc đảm bảo sự tự chủ của địa phương gắn với sự tham gia của các bên liên quan để triển khai các hoạt động như các chiến dịch tiếp cận cộng đồng, đánh giá nhu cầu dựa vào cộng đồng, các hội thảo lập chiến lược và phân tích các bên liên quan được thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương và người hưởng lợi tại các tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam. Thông qua những hoạt động này, các cộng đồng địa phương sẽ có khả năng xác định những vấn đề ưu tiên về nước cũng như xác định được ít nhất hai nguồn tài nguyên thay thế tại địa phương để duy trì bền vững các hoạt động từ dự án.

Date 
01-06-2021 04:15

Last updated: July 09, 2021