Hồ Sơ Quốc Gia Việt Nam

Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục và vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang cản trở quá trình hội nhập toàn cầu và tăng trưởng bao hàm của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển của USAID giúp thúc đẩy sự phát triển của một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển không ngừng của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước, xã hội dân sự, giáo dục đại học, an ninh y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và môi trường.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa nền kinh tế với thương mại và đầu tư đã góp phần giúp Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng cao trong hơn hai thập kỷ qua và giảm mạnh tỷ lệ nghèo – từ gần 60% những năm 90 xuống dưới 5% năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều thách thức lớn đối với tăng trưởng bền vững. USAID hợp tác với Việt Nam cải thiện quản trị nhà nước; mở rộng tiếp cận giáo dục đại học có chất lượng; kiểm soát lây truyền HIV/AIDS và giải quyết các mối đe dọa an ninh y tế toàn cầu; nâng cao đời sống của người khuyết tật; giải quyết các thách thức về môi trường, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học và xử lý môi trường ô nhiễm dioxin.

Issuing Country 
Date 
Wednesday, August 15, 2018 - 6:30am

Last updated: September 17, 2018