Dự án Giảm thiểu ô nhiễm

Speeches Shim

Dự án Giảm thiểu ô nhiễm do USAID tài trợ có mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường tại các khu vực mục tiêu thông qua cách tiếp cận tác động tập thể. Hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án sẽ chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa các lợi ích môi trường với các lợi ích xã hội khác bao gồm sức khỏe cộng đồng, việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.

CÁCH TIẾP CẬN TÁC ĐỘNG TẬP THỂ

Phương pháp tiếp cận tác động tập thể giải quyết những thách thức phức tạp bằng cách huy động các bên liên quan khác nhau cùng hợp tác và xác định cách giải quyết một vấn đề chung và thực hiện hành động dựa trên vai trò và lợi thế của từng bên. Dự án sẽ áp dụng khung tác động tập thể nhằm tăng cường mạng lưới các tổ chức địa phương, chính phủ, khu vực tư nhân và các học viện cùng hợp tác để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

HỖ TRỢ DANH MỤC SÁNG KIẾN TÁC ĐỘNG TẬP THỂ

Dự án sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tham vấn rộng rãi với các quan chức chính quyền địa phương, các lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức địa phương và các doanh nghiệp có động lực tham gia để xác định 5-7 sáng kiến ​​tác động tập thể ưu tiên thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, sự lãnh đạo của cộng đồng và sự tham gia của các đối tác khu vực tư nhân để giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường. Các cuộc tham vấn sơ bộ đã xác định ô nhiễm không khí và rác thải nhựa đại dương là những lĩnh vực trọng tâm.

TÀI TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

Để thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường, dự án sẽ tài trợ cho một tổ chức địa phương đóng vai trò là “xương sống” cho từng sáng kiến tác động tập thể. Các tổ chức "xương sống” này sẽ đóng vai trò lãnh đạo tiên phong cho mỗi sáng kiến ​​bằng cách huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, thúc đẩy chính sách, huy động thêm nguồn kinh phí, thiết kế và thực hiện các chiến dịch thay đổi hành vi và nhận thức có mục tiêu. Ngoài ra các khoản tài trợ nhỏ khác cho các đơn vị nghiên cứu trong nước và các tổ chức cộng đồng sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho các nghiên cứu bổ sung và các nỗ lực vận động chính sách.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Thông qua dự án, USAID kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả sau:

  1. Khởi động được 5-7 sáng kiến tác động tập thể bao gồm ô nhiễm không khí và rác thải nhựa đại dương;
  2. Trao các khoản tài trợ cho một tổ chức xương sống để dẫn dắt từng sáng kiến;
  3. Nâng cao năng lực của các tổ chức xương sống và các tác nhân địa phương để thúc đẩy các sáng kiến ​​tác động tập thể;
  4. Xác định được các cơ chế tài trợ bền vững để tăng cường hiệu quả lâu dài của các sáng kiến tác động tập thể; và
  5. Xây dựng các chính sách và hướng dẫn mới nhằm hỗ trợ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và tạo môi trường thuận lợi mạnh mẽ hơn để giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường.
Date 
10-08-2021 06:00

Last updated: August 12, 2021