USAID INVEST | Hợp phần Việt Nam

Speeches Shim

Sự chuyển dịch nền kinh tế từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Với khu vực kinh tế tư nhân đang phát triển và nền tảng cơ sở sản xuất và xuất khẩu quốc tế, Việt Nam có cơ hội tận dụng nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài, các nguồn lực của doanh nghiệp để cùng hỗ trợ cho nền kinh tế và dân số đang tăng trưởng. Tuy nhiên, quy mô đầu tư hiện nay vào các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và y tế vẫn chưa đủ để bắt kịp tốc độ tăng trưởng của quốc gia và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Phái đoàn USAID tại Việt Nam đã huy động nguồn lực từ INVEST (một sáng kiến của USAID giúp huy động nguồn vốn và xoá bỏ rào cản đầu tư) để tìm kiếm và hỗ trợ đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực có tác động lớn ở Việt Nam.

HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CHO CÁC LĨNH VỰC CÓ TÁC ĐỘNG LỚN

INVEST Việt Nam hỗ trợ các giải pháp dựa vào thị trường và hợp tác công tư trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và y tế, bao gồm:

  • Quỹ hỗ trợ giao dịch năng lượng tái tạo: Giảm hồ sơ rủi ro và cung cấp hỗ trợ để tăng tính hấp dẫn của các dự án năng lượng tái tạo và khuyến khích đầu tư tư nhân vào các dự án này.
  • Y tế bền vững dựa trên thị trường: Hỗ trợ các tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp xã hội đa dạng hóa nguồn thu nhập và mô hình kinh doanh, hỗ trợ họ cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết và có tính bền vững về mặt tài chính.
  • Nền tảng hợp tác công tư của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Cung cấp công cụ và tập huấn để tăng cường năng lực hỗ trợ nhà đầu tư và chính quyền địa phương thực hiện luật đối tác công tư mới của Việt Nam.

Các hoạt động khác sẽ tập trung vào phát thải carbon, tài chính toàn diện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

KẾT QUẢ

Thông qua hợp phần này, INVEST mong muốn thúc đẩy đầu tư quốc tế vào Việt Nam và tăng cường năng lực của khu vực nhà nước và tư nhân để hợp tác cùng nhau huy động nguồn tài chính cần thiết cho phát triển. Với việc tham gia vào nhiều lĩnh vực, các hoạt động của INVEST sẽ giúp cho việc tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, thúc đẩy tài chính toàn diện hơn, tăng tính bền vững của ngành năng lượng và thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của khối tư nhân.

Date 
19-08-2021 07:00

Last updated: September 14, 2021