Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật - Gian đoạn II

Speeches Shim

Dựa trên những kết quả đáng ghi nhận của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn 1 do USAID tài trợ, các hoạt động trong khuôn khổ dự án giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện một số chính sách quốc gia về người khuyết tật và thực thi chính sách liên quan đến người khuyết tật ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ, thể chế và chính sách với mục tiêu xóa bỏ các rào cản để giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Dự án sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua các hoạt động cải thiện khả năng tiếp cận vật lý, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia đời sống xã hội và vận động cho sự bình đẳng và quyền của người khuyết tật.

CHUẨN HÓA VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án sẽ hợp tác với các bộ ngành của Chính phủ Việt Nam như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khác nhằm điều chỉnh một số chính sách hiện hành để nâng cao quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực y tế và giao thông. Dự án cũng sẽ phát triển và lồng ghép các mô hình chăm sóc sức khỏe và giao thông tiếp cận dành cho người khuyết tật nhằm tạo điều kiện cho họ sống độc lập và hòa nhập toàn diện vào xã hội.

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CHÍNH SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Dự án sẽ phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp / Trung tâm trợ giúp pháp lý và các tổ chức của người khuyết tật ở các tỉnh nhằm nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến sống độc lập, tiếp cận dịch vụ, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, giám sát việc thực hiện các chính sách ở cấp địa phương và các vấn đề khác để hỗ trợ người khuyết tật hiệu quả hơn.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự kiến đến cuối dự án sẽ có khoảng 2.000 người khuyết tật và người chăm sóc sẽ được hưởng lợi từ các hỗ trợ của dự án về nâng cao nhận thức và/hoặc đào tạo về các vấn đề hòa nhập, sống độc lập, tư vấn đồng đẳng, trợ giúp pháp lý và khám sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, khoảng 240 nhân viên cung cấp dịch vụ và người thực hiện chính sách sẽ được đào tạo về cách thức hỗ trợ người khuyết tật tốt hơn. Dự án cũng sẽ hỗ trợ việc sửa đổi một số luật và chính sách liên quan, bao gồm Luật Người khuyết tật sửa đổi.

Date 
19-08-2021 06:30

Last updated: September 14, 2021