Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo Dục Đại Học

Speeches Shim

Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo Dục Đại Học (PHER) là sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm hiện đại hoá ba đại học hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nằm trong Khung Chương trình Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đại học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

MC TIÊU

Chiến lược của PHER tập trung vào 4 trụ cột chính, bao gồm: Chương trình Đổi mới Quản trị, Chương trình Nâng cao chất lượng Dạy và học, Chương trình Nâng cao năng lực Nghiên cứu, và Chương trình Tăng cường kết nối Đại học-Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ trực tiếp ba đại học lớn của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Lồng ghép trong 4 chương trình này là hoạt động cải cách và vận động chính sách về giáo dục đại học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ và trao quyền giới sẽ là những chiến lược xuyên suốt và quan trọng để đảm bảo thành công và bền vững lâu dài trong các kết quả của dự án.

Chương trình Đi mi Qun tr sẽ hỗ trợ ba đại học thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ và chuyển đổi mô hình tài chính để nâng cao sự tự chủ.

Chương trình Nâng cao Chất lượng Dạy và học tập trung phát triển năng lực đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế các khoá học hiện đại, số hoá chương trình đào tạo để giúp sinh viên mở rộng tiếp cận với nguồn tài nguyên dạy và học chất lượng cao. Đồng thời Chương trình sẽ xây dựng các Cộng đồng Giảng viên trong nhiều lĩnh vực chuyên môn để khuyến khích hợp tác liên trường.

Chương trình Nâng cao Năng lực Nghiên cứu sẽ giúp cải thiện năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cũng như gắn kết các hoạt động nghiên cứu với nhu cầu kinh tế, xã hội của đất nước thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên và các chương trình giảng viên thỉnh giảng, hội nghị nghiên cứu, webinar, hội thảo và các khoá học ngắn hạn.
Thông qua Chương trình Tăng cường Kết nối Đại học-Doanh nghiệp, đại học Indiana và các đối tác khu vực tư nhân sẽ hỗ trợ tạo ra động lực, xây dựng các hướng dẫn về mở rộng tầm với của đại học, xây dựng và duy trì quan hệ đối tác thịnh vượng giữa trường đại học và doanh nghiệp về đổi mới chương trình và giảng dạy, trang bị cho sinh viên kỹ năng để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, tham gia nghiên cứu và thực hiện đổi mới sáng tạo.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Với hỗ trợ sâu rộng thông qua dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học, 3 đại học đối tác được kỳ vọng sẽ nâng cao tính bền vững, trách nhiệm giải trình và tự chủ hơn thông qua cải thiện công tác quản trị, chất lượng học thuật, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Date 
10-09-2021 06:30

Last updated: November 03, 2021