Dự án Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe cho thế hệ tương lai (OHW-NG)

Speeches Shim

Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) được thành lập năm 2011 với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) với mục tiêu thúc đẩy và phát triển sáng kiến Một sức khỏe - một cách tiếp cận đa ngành, liên ngành và có tính hợp tác nhằm đạt được sức khỏe tối ưu và công nhận sự liên kết giữa con người, động vật, thực vật và môi trường chung giữa những nhân tố này[1]. Dự án được phát triển dựa trên Mạng lưới VOHUN nhằm tập hợp 22 trường Đại học Việt Nam từ các lĩnh vực y tế, thú y, điều dưỡng và y tế công cộng để phối hợp những nỗ lực này tại Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và cung cấp các chương trình tiên phong mang tính mô hình để trang bị cho các chuyên gia những kỹ năng liên ngành trong giải quyết các vấn đề y tế phức tạp trên toàn cầu.

PHÁT TRIỂN VÀ HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC MỘT SỨC KHỎE

Dự án sẽ phát triển, cung cấp và thể chế hóa các dịch vụ đào tạo và giáo dục phù hợp với những năng lực cốt lõi và năng lực kĩ thuật Một sức khỏe ưu tiên, bao gồm hỗ trợ xây dựng 04 chương trình Thạc sỹ cũng như một số các mô-đun học thuật khác. Dự án cũng hỗ trợ 15 câu lạc bộ sinh viên Một sức khỏe tại 21 khoa/trường đại học với tổng số gần 1.700 thành viên đại diện cho nhiều ngành học khác nhau như y tế công cộng, y tế dự phòng, điều dưỡng, thú y, công nghệ thực phẩm và chăn nuôi. Các câu lạc bộ MSK tạo cơ hội cho sinh viên có thể làm việc cùng nhau để học cách giải quyết các thách thức Một sức khỏe và nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh truyền lây giữa động vật và người. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ nguồn nhân lực Một sức khỏe hiện tại thông qua các khóa đào tạo Một sức khỏe dựa trên thực địa về lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y. Dự án cũng thiết lập các quy trình đánh giá và theo dõi việc bố trí, hiệu suất và tác động mang lại của nguồn nhân lực đa ngành này.

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI hướng tới BỀN VỮNG

Nhằm đảm bảo tính bền vững, dự án đã đóng góp vào các nỗ lực của khu vực, thông qua Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Đông Nam Á (SEAOHUN), tăng cường năng lực và chức năng của các Mạng lưới, bao gồm cả việc quản lý các nguồn tài trợ trực tiếp.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Thông qua hỗ trợ các chương trình học và Mạng lưới các trường Đại học, cũng như các chuyên gia y tế và thú y, dự án sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác phòng chống và ứng phó với các bệnh truyền lây giữa động vật và người, đồng thời nâng cao hiệu quả trong kiểm soát các mối đe dọa sức khỏe ưu tiên toàn cầu thông qua Mạng lưới Một sức khỏe.


[1]   “Một Sức khỏe,” Các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), 25/01/2021, https://www.cdc.gov/onehealth/index.html

Date 
01-06-2021 04:45

Last updated: July 09, 2021