Dự án Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương

Speeches Shim

Việt Nam là một trong 5 quốc gia phát thải rác nhựa ra môi trường biển nhiều nhất thế giới với 280 nghìn – 730 nghìn tấn rác thải nhựa mỗi năm. Tại Việt Nam, ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý về mặt chính sách, tuy nhiên kiến thức, khả năng hợp tác và năng lực ở địa phương để thúc đẩy thay đổi nhận thức vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, hiện chưa có nhiều sáng kiến tập trung hoặc nền tảng số về ô nhiễm nhựa tại Việt Nam cho các bên liên quan tương tác và kết nối. Các hoạt động trong dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” nhằm mục đích trao quyền cho cộng đồng địa phương để thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách xây dựng các mạng lưới, liên kết và hỗ trợ cộng đồng, cá nhân tại Hà Nôi, Hạ Long, Đà Nẵng và Hội An.

THÚC ĐẨY SỰ LÀM CHỦ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG

Dự án phối hợp cùng các đối tác và các chủ thể địa phương cùng xây dựng Kế hoạch hành động chung nhằm giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa trong đó tích hợp các khái niệm về duy trì thay đổi hành vi tích cực, kết nối với các mạng lưới và liên minh doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với khu vực ASEAN và các sáng kiến toàn cầu.

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG

Dự án hợp tác với các đối tượng mục tiêu ở cấp độ cá nhân, cộng đồng và tổ chức để cung cấp các chương trình đào tạo và các sáng kiến nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo tại địa phương, điều phối mạng lưới và đưa ra giải pháp cho các thách thức sức khỏe liên quan tới rác thải nhựa.

XÂY DỰNG MỘT NỀN TẢNG SỐ CÔNG CỘNG

Hợp tác với các nhóm cộng đồng mục tiêu, đối tác và người dân để cùng thiết kế một nền tảng tương tác trực tuyến và có thể điều chỉnh nhằm tăng cường các kỹ năng vận động chính sách dựa trên phân tích thay đổi hành vi, nhu cầu của địa phương và hồ sơ về ô nhiễm tại cộng đồng.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Các kết quả chính của dự án bao gồm xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nhựa tại bốn địa phương mục tiêu. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng bộ hồ sơ về tình trạng ô nhiễm nhựa tại địa phương, đồng thời huy động nguồn vật lực và tài chính của doanh nghiệp và chính phủ để duy trì một chương trình dựa trên khoa học nhằm chung tay giải quyết ô nhiễm nhựa. Dự án cũng đồng phát triển một nền tảng số cộng đồng có sự đóng góp của các tổ chức địa phương với mục đích nâng cao hiểu biết về sức khoẻ môi trường, theo dõi ô nhiễm nhựa và huy động sự tham gia của cộng đồng cho các giải pháp về sức khỏe và quản lý nhựa. Bên cạnh đó, dự án còn tập trung vào việc tăng cường kỹ năng và thay đổi hành vi/thực hành cho người dân và các đối tác địa phương và đây sẽ là đầu vào cho quá trình vận động chính sách dựa trên bằng chứng, xây dựng chính sách về giảm thiểu rác thải nhựa trong các lĩnh vực kinh doanh, du lịch và ngành thủy sản.

Date 
01-06-2021 04:00

Last updated: July 09, 2021