Tăng cường Năng lực Cạnh tranh khu vực tư nhân

Speeches Shim

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững, tuy nhiên các doanh nghiệp đang tăng trưởng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận kiến thức, nguồn vốn và thị trường. Dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh khu vực tư nhân sẽ thúc đẩy việc gỡ bỏ các rào cản về chính sách, thị trường và ở cấp ngành đang kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp đang tăng trưởng – bao gồm cả các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy một khu vực tư nhân đổi mới sáng tạo, chủ động tìm kiếm cơ hội kinh tế trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dự án sẽ giúp doanh nghiệp đang tăng trưởng tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo những kỹ năng đổi mới, hỗ trợ kỹ thuật phù hợp và mở rộng mạng lưới huấn luyện và cố vấn. Những can thiệp này sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đang tăng trưởng, tăng doanh thu và thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển thành những nguồn lực bền vững cho tăng trưởng kinh tế bao trùm và tạo việc làm cho người lao động. THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI Dự án thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh các giải pháp mới, củng cố mạng lưới đổi mới sáng tạo và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng. Những hoạt động này hướng tới việc cải thiện hiệu quả và tăng năng suất hoạt động của các doanh nghiệp đang tăng trưởng.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Dự án hợp tác với các bên liên quan thuộc khu vực công để cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng thông qua thúc đẩy Chính phủ áp dụng phương pháp tiếp cận và công cụ nhằm tăng hiệu quả, tính khả thi của các quy định, phát huy các kênh đối thoại công-tư và giảm gánh nặng tuân thủ đối với các doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

Dự án giúp nâng cao năng lực của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ để phát triển và cung cấp các dịch vụ nhằm tăng cường kỹ năng vận động chính sách, hợp tác trong ngành và khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp đang tăng trưởng, hướng tới một hệ sinh thái dịch vụ kinh doanh gắn kết và hoạt động hiệu quả hơn.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Đến năm 2025, 5.000 doanh nghiệp đang tăng trưởng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, giúp tăng 50% doanh thu bán hàng và ít nhất 100 doanh nghiệp tiếp cận được thị trường khu vực hoặc quốc tế. Dự án sẽ hỗ trợ 50 đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng.

Date 
03-11-2021 04:30

Last updated: April 20, 2022