Dự án Việt Nam Tiên phong

Speeches Shim

Năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã triển khai chuẩn bị cho thế hệ cán bộ lãnh đạo mới của Chính phủ và các tỉnh và cho các chiến lược mới về kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021-2030. Các cấp có thẩm quyền và các địa phương đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho đầu tư và phát triển thương mại. Những nỗ lực quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị ở cả trung ương và địa phương đã được triển khai. Trong bối cảnh đó, dự án Việt Nam Tiên phong hướng tới cải thiện các cơ hội phát triển chuyên môn cho lãnh đạo địa phương, đảm bảo sự chuyển giao phương pháp và các chính sách quản trị nền kinh tế thị trường, khu vực tư nhân và thương mại.

CÁCH TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG

Dự án sử dụng cách tiếp cận toàn diện để tăng cường khả năng lãnh đạo và năng lực quản trị của các nhà lãnh đạo cấp tỉnh và đảm bảo chuyển giao và sử dụng bền vững chuyên môn về chính sách, thông qua:

(1) Cải thiện chất lượng chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các lãnh đạo địa phương với trọng tâm là năng lực lãnh đạo và quản trị; (2) Cung cấp những đề xuất chính sách cho các địa phương với phương pháp hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng thông qua sự phối hợp giữa các học giả trong nước, quốc tế với các nhà hoạt động thực tiễn và các tỉnh nổi bật của Việt Nam. Một Diễn đàn Phát triển Địa phương sẽ được tổ chức để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo tỉnh chia sẻ và thảo luận về các nội dung và sáng kiến phát triển địa phương; (3) Củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Dự án sẽ đóng vai trò củng cố sự hợp tác giữa trường Đại học Indiana - một tổ chức giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ về công vụ với Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – nơi đào tạo cán bộ trung và cao cấp của Việt Nam. Nhiều hoạt động phát triển chuyên môn đa dạng sẽ được triển khai, bao gồm hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và vận động chính sách. Thành lập Trung tâm Lãnh đạo và Phát triển Địa phương, đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án hướng tới những kết quả sau: 1) Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược để duy trì mối quan hệ bền chặt giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính sách công của Hoa Kỳ; 2) Xây dựng các chương trình đào tạo mới cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; 3) Nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc hoạch định và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội mới để hỗ trợ phát triển thị trường, khu vực tư nhân và thương mại.

Date 
18-02-2021 01:45

Last updated: February 26, 2021