Dự án Tăng cường Năng lực Cấp tỉnh

Speeches Shim

Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bẫy thu nhập trung bình và để tránh được nguy cơ ngày càng tăng này, cần có sự thay đổi về mô hình trong cấu trúc nền kinh tế và môi trường pháp lý hỗ trợ. Điều này nhấn mạnh tính cấp bách của việc chuyển đổi sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao kỹ năng lao động, cơ sở hạ tầng công nghệ, mô hình sản xuất, hệ thống quản lý, tính sẵn có và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ khu vực tư nhân. Khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực phân cấp quản lý và tăng cường trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các cấp chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện cho sự thay đổi này.

Issuing Country 
Date 
31-08-2021 01:00

Last updated: October 05, 2021