Dự án Tăng cường Năng lực cấp tỉnh

Speeches Shim

Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bẫy thu nhập trung bình và để tránh được nguy cơ ngày càng tăng này, cần có sự thay đổi về mô hình trong cấu trúc nền kinh tế và môi trường pháp lý hỗ trợ. Điều này nhấn mạnh tính cấp bách của việc chuyển đổi sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao kỹ năng lao động, cơ sở hạ tầng công nghệ, mô hình sản xuất, hệ thống quản lý, tính sẵn có và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ khu vực tư nhân. Khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực phân cấp quản lý và tăng cường trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các cấp chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện cho sự thay đổi này. Để góp phần đạt được điều này, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho các tổ chức của Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo chất lượng cao về quản trị kinh tế cho các cán bộ chính quyền tỉnh thông qua cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cấp mô hình dịch vụ và kỹ năng giảng dạy, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo và nguồn học liệu mới về cải cách quản trị kinh tế cho các cán bộ chính quyền tỉnh.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Dự án hợp tác với hai tổ chức của Việt Nam là Khoa Quản lý Nhà nước của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Quĩ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm cải thiện khả năng đáp ứng, chất lượng và tính bền vững của hoạt động đào tạo về quản trị kinh tế và các dịch vụ nâng cao năng lực khác do 2 tổ chức này cung cấp, bao gồm hướng dẫn, cố vấn và dịch vụ tư vấn cho các cán bộ cấp tỉnh. Thông qua phối hợp với hai tổ chức này như là các tác nhân tạo ra thay đổi, dự án sẽ hình thành văn hóa học tập liên tục mà tại đó các cán bộ cấp tỉnh tích cực chủ động nâng cao các kỹ năng của mình và hợp tác với khu vực tư nhân nhằm tao ra một môi trường mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế cao.

TẠO TÁC ĐỘNG VỀ QUẢN TRỊ KINH TẾ CẤP TỈNH

Việc đầu tư vào các tổ chức trong nước sẽ giúp các tổ chức này củng cố chương trình đào tạo và thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với các cơ hội phát triển năng lực chuyên môn dành cho các cán bộ cấp tỉnh, qua đó tạo ra một hệ thống bền vững cho việc tăng cường công tác quản trị kinh tế cấp tỉnh. Kết quả là nhờ tiếp cận được các cơ hội đào tạo chất lượng cao, cán bộ cấp tỉnh sẽ có khả năng thực hiện các cải cách trong quản trị kinh tế hiệu quả hơn, tương tác với người dân và khu vực tư nhân để cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, có kỹ năng đo lường và duy trì các thành công từ nỗ lực của họ.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án hướng tới đạt được các mục tiêu sau: 1) Cải thiện sự hiểu biết và khả năng đáp ứng các nhu cầu về năng lực quản tri kinh tế tại địa phương của các tổ chức đối tác; 2) Cải thiện năng lực thiết kế và cung cấp dịch vụ đào tạo và các cơ hội phát triển năng lực chất lượng cao của các tổ chức đối tác; và 3) Cải thiện năng lực tạo ra nhu cầu và hình thành nguồn kinh phí bền vững nhằm duy trì các chương trình đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn chất lượng cao dành cho các cán bộ chính quyền tỉnh.

Date 
06-10-2021 01:00

Last updated: November 03, 2021