Tờ thông tin: Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học do USAID tài trợ

Speeches Shim

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tuy nhiên, trải qua nhiều thập kỉ khai thác lâm sản quá mức, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thiếu quy hoạch, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép đã khiến diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, nhiều loài động thực vật bị đe dọa, và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Những vi phạm trong lĩnh vực bảo tồn đã hạn chế việc thực thi pháp luật, gia tăng khoảng cách giàu nghèo nơi các cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương và gây nguy hại cho các hệ sinh thái. Vì vậy, tăng cường hoạt động bảo vệ rừng và động vật hoang dã có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần dựa trên bối cảnh thực tiễn tại địa phương để giải quyết triệt để các mối đe dọa. Với sự hợp tác thực hiện của các cộng đồng địa phương, cơ quan Chính phủ, các công ty tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển khác, Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học do USAID tài trợ sẽ góp phần duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và giữ ổn định số lượng quần thể các loài hoang dã ở các Vườn Quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH THÂN THIỆN VỚI BẢO TỒN CHO CÁC CỘNG ĐỒNG SỐNG PHỤ THUỘC VÀO RỪNG

WWF và các đối tác sẽ hỗ trợ phát triển những chuỗi giá trị thân thiện với bảo tồn cho các mặt hàng như lâm sản ngoài gỗ, nông sản có giá trị cao, dược liệu, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, từ đó tạo cơ hội chuyển đổi sinh kế và tăng thu nhập cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, giảm thiểu áp lực lên nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG PHÒNG HỘ

Dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị, nâng cao năng lực để quản lý hiệu quả rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với cộng đồng địa phương nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng – một nhân tố quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM VỀ RỪNG VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Thông qua việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật nhằm tăng cường cam kết và tính hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm về bảo tồn, bao gồm hoạt động nâng cao năng lực, thu thập thông tin, phân tích tội phạm, đảm bảo truy tố và xét xử thích đáng tại hệ thống tòa án địa phương cũng như huy động cộng đồng địa phương cùng chung tay với Chính phủ trong những nỗ lực bảo vệ rừng và hệ động, thực vật hoang dã, dự án sẽ giúp tăng cường thể chế công tác thực thi pháp luật và bảo vệ động vật hoang dã theo hướng phục hồi và tái tạo.

GIẢM NHU CẦU TIÊU THỤ THÔNG QUA CÁC CHIẾN DỊCH THAY ĐỔI HÀNH VI

Dự án sẽ áp dụng chiến lược tiếp cận về Truyền thông thay đổi hành vi xã hội (SBCC) trong các chiến dịch truyền thông nhằm giảm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm động vật hoang dã và hỗ trợ cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ công tác điều tra để xác định các nguyên nhân cốt lõi hoặc các yếu tố tình huống tạo cơ hội buôn bán động vật hoang dã trái phép, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu các vi phạm liên quan đến bảo tồn.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Đến cuối dự án, 7.000 cá nhân ở các khu vực mục tiêu sẽ được tăng thu nhập hoặc có việc làm từ các mô hình sản xuất kinh doanh thân thiện với bảo tồn; 700.000 hecta rừng đặc dụng và rừng phòng hộ được tăng cường quản lý. Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ đóng góp 50% chi phí cho các nhóm tuần tra cộng đồng, và 250 thôn bản nơi thực hiện Chương trình truyền thông thay đổi hành vi xã hội sẽ giảm 50% việc săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã.

Date 
27-01-2021 04:00

Last updated: January 28, 2021