Hỗ trợ người khuyết tật

Speeches Shim

Trong 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 140 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Kể từ năm 1989, với việc thành lập Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), USAID đã nỗ lực mở rộng phạm vi bao phủ và khả năng tiếp cận tới nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau đem lại lợi ích cho người khuyết tật ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tại Việt Nam, hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giúp nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật thông qua giải quyết các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách về người khuyết tật và giảm thiểu các rào cản xã hội và môi trường.

Date 
30-12-2021 21:15

Last updated: July 19, 2022