Dự án Giảm thiểu rủi ro và Quản lý các mối đe dọa sức khỏe từ động vật tại Việt Nam

Speeches Shim

Là một phần của Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của USAID-FAO, dự án này tại Việt Nam được xây dựng với sự tham vấn chặt chẽ giữa Trung tâm Phòng chống Khẩn cấp Dịch bệnh Động vật Xuyên biên giới của tổ chức FAO tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sẽ được mở rộng thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe - một phương pháp tiếp cận hợp tác đa ngành và liên ngành được thực hiện ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu với mục tiêu đạt được kết quả y tế tối ưu, công nhận mối liên hệ giữa con người, động vật, thực vật và môi trường chung của những nhân tố này[1].

XÂY DỰNG TỪ NHỮNG THÀNH CÔNG TRƯỚC ĐÓ

Dự án được xây dựng dựa trên những thành công và các bài học kinh nghiệm từ dự án Các mối đe dọa Đại dịch mới nổi và có mục tiêu giải quyết tính phức tạp luôn thay đổi và không ngừng tiến triển của các bệnh truyền nhiễm mới nổi, của tình trạng kháng kháng sinh (AMR) và dịch tễ học về các mối đe dọa sinh học trong khu vực.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐA NGÀNH MỘT SỨC KHỎE

Thông qua dự án này, Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa hợp tác đa ngành Một Sức khỏe, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, tăng cường năng lực quốc gia về giám sát kháng kháng sinh và thực hiện các hoạt động quản lý kháng sinh.

BẰNG CHỨNG CHO CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH

Cụ thể, dự án sẽ: 1) Tăng cường quản lý rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng thông qua cải thiện hoạt động giám sát và chia sẻ thông tin về các bệnh động vật lây truyền sang người và vấn đề kháng kháng sinh trên tất cả các lĩnh vực; 2) Giảm thiểu nguy cơ các bệnh động vật lây truyền sang người và kháng kháng sinh xuất hiện và lây lan dọc theo chuỗi chăn nuôi; và 3) Thiết kế các công cụ chính sách dựa trên bằng chứng về bệnh động vật lây truyền sang người, kháng kháng sinh và chăn nuôi.

KẾT QUẢ (DỰ KIẾN)

Tăng cường hệ thống thú y để giảm thiểu rủi ro và tác động của các bệnh truyền nhiễm mới nổi, kháng kháng sinh và các mối đe dọa sinh học thông qua cách tiếp cận bao trùm Một Sức Khỏe.


[1] “Một sức khỏe,” Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, 25/01/2021, https://www.cdc.gov/onehealth/index.html

Date 
17-02-2021 22:00

Last updated: February 26, 2021