Dự án Giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm (IDDS) - An ninh Y tế Toàn cầu

Speeches Shim

Các bệnh truyền nhiễm đã biết và mới nổi luôn tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh y tế toàn cầu trong bối cảnh gia tăng thông thương hàng hóa và di chuyển của con người trên toàn thế giới, sự thay đổi về dân số sống ở nông thôn và thành thị và sự gia tăng tiếp xúc giữa con người và động vật. Các hệ thống chẩn đoán và giám sát bệnh ổn định và hiệu quả đóng vai trò thiết yếu trong việc ứng phó trước các mối đe dọa này.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LỒNG GHÉP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC MỘT SỨC KHỎE

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang nỗ lực kiểm soát các bệnh truyễn nhiễm đang lưu hành và mới nổi trên toàn thế giới. Là một phần trong những nỗ lực này, dự án Giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm (IDDS) - An ninh Y tế Toàn cầu sẽ hỗ trợ cho Việt Nam tăng cường phát hiện các bệnh cần ưu tiên thông qua nâng cao năng lực ở cấp tỉnh và cấp quốc gia để củng cố các hệ thống chẩn đoán và giám sát. Dự án IDDS áp dụng cách tiếp cận Một sức khỏe mang tính toàn diện và phối hợp liên ngành để đạt được những kết quả đầu ra tối ưu. Đây là cách tiếp cận với nhận thức rằng giữa con người, động vật, thực vật và môi trường chung của tất cả các thành phần này có một mối liên hệ mật thiết.

TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN VÀ GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng chẩn đoán phát hiện các bệnh ưu tiên và củng cố các hệ thống giám sát dựa trên thời gian thực. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh, phòng ngừa và giảm nhẹ quy mô của dịch bệnh, đáp ứng can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong. IDDS là một dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho Chương trình An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

IDDS thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tại các tỉnh: Bình Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Giang, Khánh Hòa và Thái Nguyên. Mục đích của dự án là thiết lập hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tích hợp và bền vững giữa hệ thống y tế và thú y, tăng cường việc sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến Việt Nam (VAHIS), thực hiện hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) đối với các bệnh trên người theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tăng cường hệ thống EBS thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe.

Date 
08-03-2021 03:15

Last updated: May 25, 2021