Dự án Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước

Speeches Shim

Ô nhiễm nguồn nước đang là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với Việt Nam. Hơn một nửa số người được hỏi trong báo cáo PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam) năm 2018 cho biết chất lượng nước đã giảm xuống trong ba năm qua. Ô nhiễm nguồn nước gây thiệt hại cho sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch, nghề cá và phá hủy hệ sinh thái nước mặt và ven biển. Dự án Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước do USAID tài trợ sẽ giúp xây dựng Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) vững mạnh bao gồm các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân cùng chung tay thực hiện các hành động nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và vận động cho các thực hành bảo tồn nước tốt hơn tại địa phương.

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG

Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa ra các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh và quốc gia nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước và bảo tồn nguồn nước mặt thông qua tăng cường đối thoại và trao đổi thông tin. VIWACON sẽ thiết lập và quản lý “Quỹ Nước Xanh Việt Nam” nhằm cung cấp các khoản tài trợ nhỏ và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp địa phương và các hội phụ nữ để thực hiện bảo tồn và quản lý nguồn nước một cách sáng tạo và có thể mở rộng quy mô tại hai thành phố là Hà Nội và Đà Nẵng.

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BẢO TỒN NƯỚC VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Thông qua phối hợp với các hoạt động của công chúng, VIWACON sẽ phát triển các bộ dữ liệu về chất lượng nước và sức khỏe để hỗ trợ các cơ quan địa phương trong việc ra quyết định, giám sát và báo cáo về ô nhiễm nước và các vấn đề sức khỏe có liên quan. VIWACON cũng sẽ hỗ trợ các chiến dịch truyền thông sáng tạo và chương trình giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về các vấn đề ô nhiễm nước cũng như thúc đẩy các hành động bảo tồn nước.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Thông qua dự án, VIWACON sẽ phát triển với ít nhất 20 thành viên nòng cốt và triển khai ít nhất 25 sáng kiến chung tay hành động bảo tồn nước và thúc đẩy các chiến dịch truyền thông lan tỏa tới hơn 23.000 người dân nhằm tăng cường hiểu biết về ô nhiễm nước và các tác động đối với sức khỏe. Các kết quả khác sẽ bao gồm việc xây dựng và triển khai ít nhất 3 kế hoạch hành động từ phía chính phủ về bảo tồn nước ở cấp tỉnh thành và quận huyện. VIWACON dự định sẽ bền vững hóa tài chính cho mạng lưới thông qua huy động sự tham gia của khu vực tư nhân.

Date 
23-04-2021 20:45

Last updated: May 04, 2021