Tiếp cận cho mọi người

Speeches Shim

Tại Việt Nam, hầu hết các tòa nhà công cộng đều khó tiếp cận đối với người khuyết tật và do vậy khiến cho người khuyết tật gặp nhiều hạn chế khi sử dụng các dịch vụ công. Dự án “Tiếp cận cho mọi người” được xây dựng nhằm cải thiện vấn đề tiếp cận tại các công trình xây dựng ở Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Định. Mục tiêu của dự án là góp phần xây dựng một xã hội không rào cản để người khuyết tật có thể tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế một cách bình đẳng như tất cả mọi người.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÁC QUYỀN, CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án có mục tiêu nâng cao nhận thức về những quyền cơ bản của người khuyết tật trong công chúng, những người làm công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật và trong chính cộng đồng người khuyết tật. Nâng cao sự hiểu biết, lòng khoan dung và sự trân trọng sẽ tạo nền tảng cho một tương lai trong đó người khuyết tật có thể tham gia nhiều hơn và có đóng góp nhiều hơn cho một xã hội Việt Nam năng động.

THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án hỗ trợ thành lập các hội nhóm tự lực của người khuyết tật và hỗ trợ tập huấn về quyền của người khuyết tật, kỹ năng lãnh đạo, tiếp cận, trong đó có phát triển cộng đồng dựa trên tiếp cận. Các hội nhóm này đóng vai trò quan trọng trong Luật Người khuyết tật Việt Nam, trong công tác vận động và thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của Người khuyết tật. Các hội nhóm này phối hợp với các cơ quan nhà nước như Ủy ban Điều phối khuyết tật tại các tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ để thúc đẩy việc tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào xã hội.

CẢI THIỆN TIẾP CẬN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Dự án cải thiện tiếp cận các tòa nhà công cộng cho người khuyết tật qua 3 giải pháp: (i) thành lập một nhóm công tác (có bao gồm người khuyết tật) về các vấn đề tiếp cận để đánh giá tình trạng tiếp cận; (ii) đưa ra các mô hình cải thiện tiếp cận đã giúp cải thiện vấn đề tiếp cận và chất lượng; và (iii) tìm kiếm các quan hệ đối tác tài chính với các công ty để tạo nguồn hỗ trợ bền vững để tiếp tục cải thiện tiếp cận.

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ TIẾP CẬN

Dự án hợp tác với các hội nhóm của người khuyết tật tổ chức các hội thảo và tập huấn để thúc đẩy quyền tiếp cận và nâng cao năng lực để họ vận động chính sách cho các nhu cầu tiếp cận của họ. Ngoài ra, một ban giám sát trong đó có thành viên là người khuyết tật đang tích cực hoạt động nhằm củng cố vai trò của người khuyết tật trong phát triển cộng đồng.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Khi kết thúc dự án, có ít nhất 1.800 người, 5.580 nhân viên cung cấp dịch vụ, cán bộ nhà nước, những người làm công tác xã hội, cán bộ y tế, sinh viên và thành viên gia đình người khuyết tật sẽ được tập huấn để vận động chính sách tiếp cận. Khoảng 50.000 người khuyết tật được tiếp cận thông tin về quyền của người khuyết tật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Issuing Country 
Date 
27-05-2021 03:45

Last updated: May 27, 2021