Flag of Vietnam

Quy trình xử lý tại Đà Nẵng

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường trong đó có phân tích các điều kiện tại Sân bay Đà Nẵng và đã đánh giá một số công nghệ xử lý dioxin. Công nghệ xử lý khử hấp thu nhiệt được xác định là phương pháp hiệu quả nhất và đã được minh chứng về mặt khoa học để phân hủy dioxin và có tác động thấp nhất đến sức khỏe con người và môi trường trong điều kiện đặc thù của khu vực dự án.

Công nghệ này là một công nghệ xử lý dioxin cải tiến, áp dụng quy trình dẫn nhiệt và hút chân không để xử lý đất và bùn nhiễm dioxin. Đất và bùn đào lên được đưa vào mố hoàn toàn kín nằm trên mặt đất. Các thanh nhiệt hoạt động ở nhiệt độ khoảng 750 đến 800 độ C (1400 đến 1500 độ F) làm tăng nhiệt độ của toàn bộ mố lên đến ít nhất là 335°C (635°F). Ở nhiệt độ này, liên kết phân tử của hợp chất dioxin bị phá hủy, làm cho hợp chất dioxin bị phân hủy thành các thành phần hóa học vô cơ và hữu cơ không bền. Các thành phần này được tiếp tục xử lý để đảm bảo chất xả thải cuối cùng tuân thủ các quy chuẩn nghiêm ngặt về khí thải trong nước và không khí.

Trong dự án Đà Nẵng, đất và bùn ô nhiễm sẽ được đưa vào kết cấu mố theo hai giai đoạn. Ở mỗi một giai đoạn, các nhà thầu của USAID đã tiến hành làm nóng đất và bùn ô nhiễm ở nhiệt độ cao trong vài tháng để làm phân hủy dioxin. Sau khi kết quả phân tích mẫu đất khẳng định đất đã sạch, USAID đã đưa đất và bùn đã được làm sạch ra khỏi kết cấu mố và bàn giao cho các cơ quan quản lý sân bay để sử dụng làm vật liệu hoàn thổ cho hoạt động mở rộng sân bay.

Theo tính toán cân bằng khối được thực hiện bằng cách sử dụng các dữ liệu quan trắc chi tiết giai đoạn II, USAID ước tính 99,992% dioxin trong đất bị ô nhiễm đã được phân hủy hoặc loại bỏ đi nhờ quá trình xử lý. Hàm lượng dioxin trong đất sau xử lý gần ngưỡng không phát hiện được. 72,8% dioxin dường như đã bị phân hủy trong quá trình gia nhiệt khử hấp thụ nhiệt. Phần dioxin không bị phân hủy trong quá trình gia nhiệt sẽ được thu lại  trong hệ thống lọc của trạm xử lý hơi/chất lỏng, chủ yếu là ở chất lỏng ngoài pha nước (NAPL) (25,7%) và các bộ lọc túi (1,06%). Các vật liệu này đã được USAID vận chuyển đi xử lý chất thải độc hại ở châu Âu theo các yêu cầu của Công ước Basel do các cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam quản lý.

Mô phỏng quá trình xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt trong mố thuộc Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Last updated: May 12, 2022

Share This Page