Speeches

Thứ Ba, Tháng chín 26, 2017 - 9:30am

វិធីសាស្ត្រ One Health ទទួលស្គាល់ថាសុខភាពរបស់សត្វ មនុស្ស និងបរិស្ថានសុទ្ធតែមានការ​ផ្សារភ្ជាប់គ្នា ហើយដោយឈរលើហេតុផលនេះ ការតទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពទាម​ទារ​ឲ្យកិច្ចសហការពីគ្រប់វិស័យ។ យើងត្រូវគិតគូរពីការពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់យើង។ យើងចាំបាច់ត្រូវ​ទំនាក់​ទំនងលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីជួយឲ្យសាស្ត្រាចារ្យទាំងឡាយបង្រៀន និងលើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យរៀនសូត្រ។ យើងចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងសេវាមុនការបណ្តុះបណ្តាល និងសេវក្នុងពេលបណ្តុះ​បណ្តាល។ ប្រសិន​បើ​យើងធ្វើដូច្នេះ យើងនឹងមានឱកាសក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជា​ក្នុង​ការឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងនៃជម្ងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស។ យើងមិនត្រឹមតែមានឱកាសផ្លា​ស់​ប្តូរនូវអ្វីដែលបានបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យអំពីការគម្រាមកំហែងនៃជម្ងឺប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏អាចពង្រឹង និង​​ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយផងដែរ។ យើងមាន​ឱកាសប្រែក្លាយនូវសុវត្ថិភាពសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។

Thứ Ba, Tháng chín 26, 2017 - 9:30am

The One Health approach recognizes that the health of animals, humans, and the environment are all linked, and for this reason, confronting health threats requires collaboration across sectors. We need to improve our collaborative thinking. We need to reach across different sectors to help professors to teach and to encourage students to learn. We need to strengthen the connections between pre-service and in-service training. If we do these things, we have an exciting opportunity to change how Cambodian health professionals respond to zoonotic disease threats. We have the opportunity to change not only how faculty look at and teach about these disease threats, but to strengthen and improve the professional skills of the next generation of Cambodian health professionals. We have the opportunity to make a difference in Cambodia’s health security and the security of the Southeast Asia region.

Thứ Sáu, Tháng chín 22, 2017 - 5:00am

I’m proud to note that under the USAID-supported Ahmedabad Sanitation Action Lab project, more than 130,000 children have benefitted from access to safe drinking water, improved sanitation facilities and the adoption of WASH and Menstrual Hygiene Management practices.

The Urban Management Centre has done outstanding work to raise awareness about menstrual hygiene, providing courses to more than 10,000 adolescent school girls and boys in schools and communities. Globally, girls continue to either drop out of school or miss days every month. This is one way in which we are helping to break the taboo.

Thứ Sáu, Tháng chín 22, 2017 - 1:30am

The U.S.-Philippines Partnership for Growth with Equity was envisioned to address constraints to inclusive economic growth in the Philippines. COMPETE, which is one of the key USAID projects that contribute to this bilateral initiative, promotes greater trade and investment, thereby improving the overall competitiveness of the Philippines.

Thứ Tư, Tháng chín 20, 2017 - 1:15am

At USAID, we take partnership very seriously and believe that it is part and parcel of how we operate in India.  Our mantra has been: “if you want to go fast, go alone. If you want to far, go together.”Over the past few years, we’ve worked with more than 100 organizations from the private sector where we co-fund and co-design programs to address development challenges in the area of maternal and child health, tuberculosis, energy, early literacy, WASH, and financial inclusion.

Thứ Sáu, Tháng chín 15, 2017 - 1:15pm

Good morning.  I am honored to be with you today to celebrate the commendable progress that has been made to protect and conserve the Mara River Basin. Famous all over the world for its beautiful landscapes and rich biodiversity, the Mara-Serengeti attracts millions of tourists each year between July and October to watch the spectacular wildebeest migration. Not only does the Mara River need to be protected because of its one-of-a-kind migration phenomenon and natural beauty, but also because the Mara River is critical for people’s livelihoods in Kenya, Tanzania and throughout the entire East African region.

Thứ Sáu, Tháng chín 15, 2017 - 9:00am

The EPIC social business incubator is one way our Development Innovations project helps Cambodians solve problems with information and communication technologies. EPIC has helped support eleven teams of entrepreneurs to create and grow startups that solve some pressing social problems. They work to address problems like the need for English language teaching resources, the lack of expertise about food safety concerns, and the need for safe housing options for Cambodians who come to Phnom Penh to study or find work. Congratulations to all the teams, and to Impact Hub and Development Innovations, for all the hard work involved with running this program and getting us to today's EPIC Showcase.

Thứ Ba, Tháng chín 12, 2017 - 1:00am

For decades, USAID has been privileged to partner with India to improve land management. In this arena, Indian agencies and USAID’s joint objectives have focused on improving the productivity and health of natural resources for India’s people, and to share these successes and best practices with others around the world. Those objectives have been consistently realized.

Thứ Tư, Tháng chín 6, 2017 - 1:00am

The Government of India has set a precedent in the world by committing to increase India’s clean energy production by a staggering 175 gigawatts by 2022. Our commitment towards achieving this goal is strong and unrelenting. USAID’s bilateral program with the Ministry of Power, called Greening the Grid, will over the next five years support India’s efforts to manage large-scale integration of renewables into the Indian power grid in a cost-effective manner. And I’m delighted to note that the work under this partnership has already begun in full force.

Thứ Tư, August 30, 2017 - 1:15am

At USAID, we believe that gender equality and women’s empowerment isn’t a part of development, but the core of development, fundamental to achieving our sustainable development goals.

For societies to thrive, women and girls must have access to education, healthcare and technology. They must have opportunities to control resources, lands and markets. And they must have equal rights and equal opportunities as breadwinners, peace-builders and leaders. When women and girls reach their full potential, no matter what field they may be in, they can become powerful exponents for uplifting their families, their communities and their nation, thereby building a stronger Philippines and ASEAN.

Pages

Last updated: January 31, 2017

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov