Speeches

Thứ Ba, Tháng ba 13, 2018 - 9:00am
  • សូមគោព ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត សែន​ សុវណ្ណ  អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ
  • សូមគោរព លោក​ លី សុវណ្ណ ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ប្រយុត្ធនឹងជម្ងឺឆ្លងនៃក្រសួង​សុខាភិបាល
  • ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរព!
Thứ Sáu, Tháng ba 2, 2018 - 8:00am

Over the course of the last couple of years, USAID has been defining its strategic priorities for its East Africa regional program and formalizing its relationship with the East Africa Community.  The process has been informed by extensive consultations with our regional partners, including the EAC, with a view of aligning our organizational strategic priorities.

Thứ Năm, Tháng ba 1, 2018 - 3:45pm

This morning we're all talking about expanding access to affordable, reliable energy in Africa. Perhaps no continent and no sector is better positioned to leverage the combination of technological innovation and enterprise-driven development and what it can do to lift lives and build communities. And I'm confident that Power Africa is where these forces come together.

Thứ Tư, Tháng hai 28, 2018 - 9:45am

Under USAID’s Cambodia Countering Trafficking in Persons Program, Winrock International partnered with BBC Media Action to develop a program and to provide Training-of-Trainers workshops on soft skills development. The program improves the skills of workers with limited education so they can more successfully access the job market, better identify employment options, improve their communication skills, and build their confidence. This is an important part of our larger effort at countering human trafficking.

Thứ Tư, Tháng hai 28, 2018 - 9:45am

ក្រោមគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដុរមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់ទីផ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ អង្គការ Winrock អន្តរជាតិបានចាប់ដៃគូរជាមួយបណ្តាញព័ត៌មាន BBC Media Action ដើម្បីបង្កើតនូវកម្មវិធីមួយ និងដើម្បីផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលមួយស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់។ កម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញរបស់កម្មករដែលមានការអប់រំមានកម្រិត ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្វែងរក​ទីផ្សារការងារបានកាន់តែជោគជ័យ មានជម្រើសការងារកាន់តែប្រសើរ  បង្កើនសមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់​ទង​របស់ពួកគេ និងកសាងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់​យើង​ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស។

Thứ Năm, Tháng hai 22, 2018 - 9:45am

We are happy to see the great partnerships that have been formed during the project with the Royal Government of Cambodia, commercial brands, garment factories, and other key stakeholders in the garment sector, many of whom are here today. Today, we will discuss the findings of several research activities and an assessment of how the WorkerHealth project provided important family planning and reproductive health services to garment factory workers.

Thứ Ba, Tháng hai 20, 2018 - 9:45am

As Cambodia moves towards virtual elimination of HIV, it becomes ever more important to know what elements of the national program are producing the desired results and which elements require adjustment. Evaluating innovative approaches to programming and finding efficiencies take on heightened importance. This is where research and evaluation play critical roles. The USAID HIV Innovate and Evaluate Project did just that by providing relevant information to Cambodia's decision-makers at the policy, implementation, and community levels.

Thứ Tư, Tháng hai 14, 2018 - 10:00am

It gives me great pleasure in joining you to commission the water utility at Lorengelup, in central Turkana. This is one of the many activities that USAID is supporting in the region. We are proud to be part of the support for the development of this particular water system that will enable more than 5,500 people to access water.  Lack of access to safe water and sanitation services has direct health implications. Globally, more than 800,000 children die from diarrhea every year. Most of these deaths can be prevented through access to safe drinking water, adequate sanitation, and good hygiene. 

Thứ Ba, Tháng hai 6, 2018 - 9:30am

Today, we’re here to learn more about Providing For Health (P4H) as a global network, to celebrate Cambodia’s achievements to date, to identify future needs and gaps in programming, and to discuss areas for collaboration in the future. In the move towards UHC, much has been accomplished.

Thứ Ba, Tháng hai 6, 2018 - 9:30am

ថ្ងៃនេះ យើងមកទីនេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោង P4H ដែលជាបណ្តាញសកល​មួយ ដើម្បីអបអរសាទរស្នាដៃសម្រេចបានរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះ ដើម្បីកំណត់តម្រូវ​ការចាំបាច់នាពេលអនាគត និងគម្លាតក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ព្រមទាំងពិភាក្សាពីវិស័យនៃកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ក្នុងការបោះជំហ៊ានឆ្ពោះទៅគោលដៅគ្របដណ្តប់សុខភាព​សកល​ យើងសម្រេចបាននូវកិច្ច​ការ​ជាច្រើន។​ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីលទ្ធផលសម្រេច​បាន​ទាំងនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូម​អនុញ្ញាត​គូសបញ្ជាក់នូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

Pages

Last updated: January 31, 2017

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov