USAID Việt Nam Chương trình: HIV/AIDS

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ giữa thập niên 1990. Vào tháng 6 năm 2004, kinh phí phòng phống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên đáng kể cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). Trong khuôn khổ PEPFAR, USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Bộ Y tế Phúc lợi Con người/Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Dịch bệnh, Cục quản lý các chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần, Bộ Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. USAID phối hợp cùng và thông qua Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã để hỗ trợ các mục tiêu đã xác định trong Chiến lược y tế quốc gia. Cùng với các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và đoàn thể như Hội phụ nữ, USAID hỗ trợ các hoạt động phòng chống, chăm sóc và điều trị, cũng như vận động chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và củng cố toàn diện hệ thống y tế.

Issuing Country 
Date 
Thứ Sáu, August 16, 2013 - 4:30am

Last updated: August 16, 2013