Ngôn ngữ

Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ sẽ giúp Việt Nam kiểm soát và chấm dứt tình trạng buôn bán trái pháp luật các loài động vật hoang dã đang diễn ra phổ biến và có xu hướng gia tăng. Dự án hướng đến tăng cường cam kết của cán bộ lãnh đạo cấp trung ương và địa phương, đồng thời huy động sự tham gia từ khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã bất hợp pháp. Việt Nam vẫn đang là điểm nóng toàn cầu về buôn bán trái phép động vật hoang dã và là điểm đến, thị trường cung cấp và địa bàn trung chuyển lớn trong chuỗi cung ứng thương mại bất hợp pháp. Dự án sẽ tập trung bảo vệ các loài có nguy cơ bị buôn bán bất hợp pháp vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và châu Á, tê tê, cũng như các loài động vật thường xuyên bị săn bắt trộm và buôn bán trong nước và quốc tế như các loài thú linh trưởng, thú móng guốc và các loài mèo lớn.

HUY ĐỘNG VÀ THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN CHO HOẠT ĐỘNG CHỐNG BUÔN BÁN TRÁI PHÁP LUẬT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của các cá nhân có tầm ảnh hưởng, dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. Dự án hỗ trợ nâng cao vai trò lãnh đạo của nhiều ngành trong việc thực hiện các cam kết cấp khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã thông qua các hành động chính sách cấp quốc gia và từ khu vực tư nhân.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN BÁN TRÁI PHÁP LUẬT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Dự án sẽ hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phát hiện các vụ mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp, có cơ chế khuyến khích và ghi nhận đối với những cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật tham gia chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Dự án cũng góp phần thúc đẩy hợp tác liên ngành, xác định các lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, đề xuất các sửa đổi để tăng cường khả năng phát hiện các vụ buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã.

GIẢM NHU CẦU TIÊU THỤ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẤT HỢP PHÁP

Dự án sẽ góp phần giảm tình trạng tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam và mua bán trái pháp luật các sản phẩm từ động vật hoang dã của khách du lịch trong nước và quốc tế thông qua các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi và nhận thức xã hội về nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp trong và ngoài nước.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

75 tổ chức và 25 cán bộ lãnh đạo cam kết thực thi các chính sách nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; 2.500 cán bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật được tập huấn về chiến lược và kỹ năng phòng chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã; tăng cường hợp tác liên ngành; và giảm 30% nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.