Flag of Timor-Leste

Estratéjia Kooperasaun Dezenvolvimentu Nasaun (EKDN)

Lingua: English | Tetun

Speeches Shim

Objetivu husi USAID/Timor-Leste ninia Estratéjia Kooperasaun no Dezenvolvimentu Nasaun (EKDN)mak: Timor-Leste ida Inkluzivu, prósperu no saudavél no auto-reziliensia liu tan. EKDN nia meta hodi hasa’e nasaun nia kapasidade hodi hare ba ninia dezafiu dezenvolvimentu nian hodi hadi’a kapasidade umana, aumenta dezenvolvimentu iha servisu fatin, haforsa ambienta negósiu, no hasa’e governu nia akuntabilidade. Estratéjia ne’e mós ho hanoin atu sai hanesan janela oportunidade ba juventude, feto no populasaun sira seluk ne’ebé iha kapasidade nesesariamente ba partisipa no bele benefisia ba kreximentu ekonomia Timor-Leste no hadi’a moris di’ak ba ema hotu.

Aliña ho prioridade Governu Estadus Unidus nian iha rejiaun indo-pasifiku, USAID sei avansa meta ne’e liu husi Objetivu Dezenvolvimentu Primaria rua (OD):

OD 1: Haforsa Ekonomia Timor-Leste Ne’ebé La depende ba Mina

OD 2: Kapasita Governasaun Di’ak

OD ne’e fornese Plataforma ba programa ne’ebé mak sei ajuda setór privadu sira bele moris, diversifika ekonomia, no hadi’a efetividade governu nian. Akuntabilidade no transparensia ba servisu publiku esensiál no instituisaun sei avansa liu husi jestaun rekursu ne’ebé di’ak no envolvimentu makaas liu tan husi organizasaun sosiedade sivil. Finalmente, esforsu sira ne’e sai hanesan fondasi ba futuru Timor-Leste ne’ebé natural no iha rekursu umanu hodi harii ekonomia sustentavél no dinamiku ne’ebé mak prodúz rikeza no prosperidade ba entidade no populasaun tomak.

EKDN ida ne’e dezenvolve no finaliza iha 2020 bainhira COVID-19 sai ona hanesan pandemia global. USAID/Timor-Leste sei kontinua atu monitoriza ninia potensia ba impaktu no bainhira presiza, Misaun sei evalua fila fali estratejia nia aprosimasaun.

Last updated: June 17, 2021

Share This Page