USAID Projekat za odgovornu vlast

Speeches Shim

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za odgovornu vlast je četvorogodišnji projekat, vredan 8,5 miliona dolara, koji sarađuje sa ključnim partnerima u Srbiji u cilju unapređenja odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.  

AKTIVNOSTI

 • Odgovornost lokalnih vlasti - Projekat pruža podršku lokalnim samoupravama u oblasti povećanja učešća javnosti u donošenju odluka i nadzoru nad radom lokalnih samouprava, a u cilju unapređenja transparentnosti i odgovornosti u njihovom radu. Projekat pruža tehničku pomoć prilagođenu potrebama lokalnih samouprava koje se biraju svake godine na osnovu javnog poziva upućenog svim lokalnim samoupravama u Srbiji.  
 • Nezavisni državni organi - Projekat pomaže Državnoj revizorskoj instituciji, Agenciji za borbu protiv korupcije i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:
 •             da unaprede postupanje na polju otkrivanja korupcije na osnovu identifikovanih rizika
 •             da unaprede nadzor izmenom relevantnih politika i procedura
 •             da olakšaju saradnju između nezavisnih državnih organa, represivnih državnih organa, kao i sa Narodnom skupštinom. 
 • Nezavisni državni organi - Projekat pomaže Državnoj revizorskoj instituciji, Agenciji za borbu protiv korupcije i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:da unaprede postupanje na polju otkrivanja korupcije na osnovu identifikovanih rizika
 • Presuđivanje u predmetima vezanim za korupciju - Projekat sarađuje sa posebnim odeljenjima sudova i posebnim javnim tužilaštvima za suzbijanje korupcije kako bi se unapredilo rešavanje predmeta vezanim za korupciju. Projekat pruža podršku izvršnoj i sudskoj vlasti na uspostavljanju i primeni elektronskog registra predmeta iz oblasti korupcije.

REZULTATI

 • Razvijene su preporuke za uređenje sistema zaštite uzbunjivača i sprovedena je obuka za osobe zadužene za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u 35 lokalnih samouprava.
 • Organizovana je obuka Državne revizorske institucije o planiranju i izvršenju budžeta za finansijske administratore u lokalnim samoupravama, sa ciljem sprovođenja preporuka revizija.
 • Razvijen je model internet i Fejsbuk stranica za partnerske lokalne samouprave radi bolje dostupnosti informacija javnosti.
 • Obučeno je preko 850 predstavnika nezavisnih državnih organa da upravljaju organizacionim promenama i strateškim planiranjem za bolji nadzor nad radom javne uprave, zasnovan na rizicima.
 • Projekat je pomogao izradu petogodišnjeg strateškog plana Državne revizorske institucije i Agencije za brobu protiv korupcije.
 • Projekat je obučio zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji da sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja i koriste kriterijume zasnovane na riziku za odabir revizija u okviru  godišnjeg planiranja za 2019. i 2020.
 • Projekat je pomogao Agenciji za borbu protiv korupcije u izradi nacrta akta za organe javne vlasti kao osnove za izradu etičkih pravila postupanja i ponašanja zaposlenih.
 • Objavljen je Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije kako bi se primenili novi alati za gonjenje krivičnih dela sa koruptivnim elementima.
 • U saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom. Projekat je obučio više od 240 službenika zaposlenih u tužilaštvima o standardizovanom prikupljanju i razmeni podataka o predmetima sa elementima korupcije.
 • Organizovana su dva stručna skupa o najboljoj međunarodnoj praksi za sudije u Srbiji specijalizovane za predmete sa koruptivnim elementima sa njihovim kolegama iz SAD, Hrvatske, Rumunije i Slovačke.
 • Predstavnici pravosuđa, tužilaštva, Ministarstva pravde i partnera osnovali su radnu grupu za razvoj elektronskog registra koruptivnih predmeta.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj; USAID/Srbija

Projekat sprovodi:

Checchi and Company Consulting, Inc.

Ključni partneri:

Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije, jedinice lokalne samouprave, posebna odeljenja sudova za suzbijanje korupcije i posebna javna tužilaštva za suzbijanje korupcije.

Gde radimo:

Širom zemlje

Ukupna vrednost:

8.573.738 dolara

Trajanje projekta:

Od februara 2018. do februara 2022.

Kontakt:

Checchi and Company Consulting, Inc.

Adresa: Makenzijeva 24/ III sprat

11 000 Beograd

Tel: +381 11 4145880

Fax: + 381 11 4145880

E-mail: GAI-Belgrade@checchiconsulting.com

Veb stranica: www.odgovornavlast.rs

Last updated: November 21, 2019

Share This Page